Świętokrzyskie Studia Archiwalno-Historyczne, Tom V

Ukazała się nowa pozycja w ofercie wydawniczej KTN.

Jest nią V tom Świętokrzyskich Studiów Archiwalno-Historycznych

pod redakcją Edyty Majcher-Ociesy, Huberta Mazura, Wiesławy Rutkowskiej i Huberta Wilka

wydawanych przez KTN wspólnie z Archiwum Państwowym w Kielcach.

Książkę można zakupić bezpośrednio w biurze KTN lub zamówić mailowo:

ktn@kieleckietowarzystwonaukowe.pl

Cena: 39 zł

+ ewentualny koszt wysyłki.

Zapraszamy do zakupu

SPIS TREŚCI

Contents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

A r t y k u ły

Anna Rogowska
Archiwum Państwowe w Kielcach w międzynarodowym projekcie APEx . . . . . 15

Hubert Mazur, Agnieszka Rosa
Forum Edukatorów Archiwalnych – nowa inicjatywa w życiu archiwów . . . . . . 27

Yurij Legun
Полоністика в фондах Державного архіву Вінницької області . . . . . . . . . . . 41

Bartosz Nowożycki
Nadzór archiwalny w Stanach Zjednoczonych Ameryki w XX wieku . . . . . . . . . 53

Roland Prejs
Kancelaria dziekańska w Kurzelowie w XIX wieku. Przyczynek do dziejów
kancelarii dziekańskich w Królestwie Polskim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

Ewa Kula, Adam Massalski
Unikalne źródło – dzienniczki ucznia progimnazjum w Pińczowie z lat
1878–1881 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

Jadwiga Mojduszka, Piotr Sławiński
Mieszkańcy podsandomierskich Chwałek więźniami obozu internowania
w Thalerhofie w latach 1914–1917 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101

Iwona Pogorzelska
Pomnik w Czarkowach – symbol walk nad Nidą . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125

Tadeusz Banaszek
Szpitale wojskowe w województwie kieleckim w latach 1918–1939 . . . . . . . . . . . 139

Dominik Flisiak
Działalność partii Poalej Syjon-Lewica w latach 1935–1939 w świetle zasobu
Archiwum Państwowego w Kielcach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161

Leszek Walczyk
Katedra Chrześcijańskich Nauk Społecznych na Wydziale Teologicznym
Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie 1919–1939 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175

Tomasz Borowiec
Zaangażowanie duchowieństwa rzymskokatolickiego diecezji kieleckiej
w kampanię wyborczą Narodowej Demokracji do Sejmu Ustawodawczego
z 1919 roku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191

Tomasz Łączek
Kazimierz Piechowski – uciekinier z niemieckiego obozu koncentracyjnego
Auschwitz. Szkice portretowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209

Jarosław Dulewicz
„Obcy w mieście”. Proces adaptacji migrantów wiejskich do środowiska
miejskiego na przykładzie Ostrowca Świętokrzyskiego i Kozienic (1971–1980) 233

Ź r ó d ł a

Lech Frączek
Księga wydatków księdza Józefa Rudzińskiego, proboszcza parafii Przyłęk
z lat 1836–1838 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253

Tadeusz Banaszek
Służba asystencyjna Wojska Polskiego w II Rzeczypospolitej – przyczynki
źródłowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271

Tomasz Karbowniczek, Karolina Święcich
Informacje o członkach Zarządów Kas Chorych w województwie kieleckim
z roku 1929 – wybór źródeł . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291

Iwona Pogorzelska
„Z syberyjskiego albumu…” – fotografie ze Zbioru Zbigniewa Wieczorka
z Kielc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321

Hubert Wilk
Stan motoryzacji w województwie kieleckim w latach 1945–1949 . . . . . . . . . . . . 329

R e c e n z j e  i  o m ó w i e n i a

Warszawski trudny czas, czyli stolica i jej mieszkańcy w świetle archiwaliów.
Scenariusze lekcji dla nauczycieli historii wszystkich etapów edukacyjnych,
red. Teresa Stachurska‑Maj i Violetta Urbaniak, Warszawa 2015, ss. 88 oraz CD
Małgorzata Machałek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351

Dziecko w archiwaliach, red. Grażyna Schlender, Kalisz 2015, ss. 244
Hubert Mazur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359

Marek Gradoń, Dziesięć pokoleń Gradoniów, Szczekociny 2015, ss. 159
Lech Frączek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 365

Omówienia – Zespół redakcyjny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 369

K r o n i k a

Sprawozdanie z działalności Archiwum Państwowego Kielcach za 2015 rok
Wiesława Rutkowska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 377

Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Przyjaciół Archiwum Diecezjalnego
im. bł. Wincentego Kadłubka w Kielcach za rok 2015 – Agnieszka Kania . . . . 399

Sprawozdanie ze spotkania „Sandomierz w źródle archiwalnym” – inauguracyjne
spotkanie trzeciej edycji cyklu „Spotkania ze źródłem archiwalnym”,
27 stycznia 2016 roku – Monika Poszalska , Łukasz Wołczyk . . . . . . . . . 409

Sprawozdanie z przekazania rękopisów Kazimierza Jakubowskiego do zasobu
Archiwum Państwowego w Kielcach – Marcin Łuczkowski . . . . . . . . . . . . . 415

Europejskie Dni Dziedzictwa w Archiwum Państwowym w Kielcach w 2015 roku
Iwona Pogorzelska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 419

Konferencja „Ad personam… Małopolska we wspomnieniach i historiografii”,
Kielce, 9 kwietnia 2015 roku – Michał Brzoza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 423

Zostawmy świat doczesny, skupmy się na Niebie. Sprawozdanie z konferencji
naukowej „Niebo w humanistyce, w przyrodoznawstwie, w teologii”, Kielce
18–20 maja 2015 roku – Klaudia Łodejska , Wioletta Szafarczyk . . . . 427

Konferencja „Społeczność żydowska w Małopolsce”, Kielce, 1 lipca 2015 roku
Łukasz Guldon , Edyta Majcher -Ociesa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 433

Konferencja „Cywilno-wojskowe struktury Polskiego Państwa Podziemnego
na Kielecczyźnie (1939–1945). Colloquium II”, Kielce, 27 października 2015
roku – Tomasz Domański . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 437

Konferencja „Dziedzictwo kulturowe Bodzentyna”, Bodzentyn, 7 listopada 2015
roku – Tomasz Świątkowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 441

Konferencja naukowa „Polska kultura religijna”, Kraków, 8–10 grudnia 2015 roku
Aleksandra Starczewska -Wojnar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 449

Sprawozdanie z otwarcia wystawy „Wizerunek miasta” w Muzeum Historii Kielc,
Kielce, 18 grudnia 2015 roku – Dominik Flisiak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 455

Twórcy zespołu wielkopiecowego w Samsonowie uhonorowani pamiątkową
tablicą. Samsonów, 21 września 2015 roku – Adam Czmuchowski . . . . . . . . 459

Sprawozdanie z realizacji trzeciej edycji konkursu „Nasi sąsiedzi – Żydzi”
Michał Brzoza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 465

S y l w e t k i

Teresa Helena Koba‑Ryszewska – Wiesława Rutkowska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 469
Informacja o autorach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 473
Indeks osób . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 479
Indeks miejscowości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 499

2017-03-09T14:19:48+01:00 08 mar 2017|