Edukacja wobec wyzwań zmieniającego się świata

35,00

EDUKACJA

WOBEC WYZWAŃ

ZMIENIAJĄCEGO SIĘ ŚWIATA

DIAGNOZY I PROJEKCJE ROZWIĄZAŃ

Redakcja naukowa: Jolanta Szempruch, Joanna Smyła, Małgorzata Kwaśniewska

Kielce 2021

****

Wydawcy:

Kieleckie Towarzystwo Naukowe

&

Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

****

Format: B5 (170 x 240)

Oprawa: miękka, klejona, folia błysk

Objętość: 378 stron

ISBN 978-83-60777-90-9

****

 

Opis

EDUKACJA

WOBEC WYZWAŃ

ZMIENIAJĄCEGO SIĘ ŚWIATA

DIAGNOZY I PROJEKCJE ROZWIĄZAŃ

Redakcja naukowa: Jolanta Szempruch, Joanna Smyła, Małgorzata Kwaśniewska

Kielce 2021

####

Wydanie publikacji zostało dofinansowane przez:

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

####

(…) Niekwestionowaną rolę w zmieniającym się świecie pełni edukacja, która stanęła przed zupełnie nowymi wyzwaniami. Oczywiście każdy okres, historycznie rzecz ujmując, przynosił nowe, zróżnicowane dla danego etapu rozwoju edukacji zadania, niemniej jednak to, co dziej się teraz, posiada znamiona niespotykanej intensywności przemian i rozległości ich zakresów. (…) Poszczególne części książki przedstawiają problematykę dokonujących się przemian społeczno-kulturowych i cywilizacyjnych, wpływających w dużej mierze na kierunki rozwoju edukacji oraz na funkcjonowanie jednostki. Znajdują się tu odniesienia nie tylko do polskiej przestrzeni edukacyjnej, lecz także do europejskich, a nawet światowych tendencji przemian. W wyraźny sposób zarysowane zostały problemy nauczycieli oraz dzieci i młodzieży, wynikające z konieczności podążania za niezwykle dynamicznie dokonującymi się wokół nas zmianami. Szeroko omówiona została problematyka rozwijającej się edukacji cyfrowej, która stawia przed nauczycielami i osobami uczącymi się ciągle nowe zadania i wyzwania. (…)

prof. dr hab. Jolanta Szempruch

dr Joanna Smyła

dr Małgorzata Kwaśniewska

####

SPIS TREŚCI:

 • Jolanta Szempruch, Joanna Smyła, Małgorzata Kwaśniewska – Wstęp

Część I

EDUKACYJNE WYZWANIA WSPÓŁCZESNOŚCI I PRZYSZŁOŚCI

 1. Tadeusz Lewowicki – Edukacja wobec wyzwań współczesności i trudnej do przewidzenia przyszłości – esej wieloznacznie utopijny
 2. Mirosław J. Szymański – Zmiana społeczna a edukacja przyszłości
 3. Marian Nowak – Antropologiczne czy komercyjne wyzwania edukacji przyszłości
 4. Jerzy Nikitorowicz – Ku jakim strategiom edukacyjnym w warunkach wielokulturowości
 5. Andrzej Radziewicz-Winnicki – Kody ograniczone/zamknięte („Restricted Codes”) w teorii Bernsteina a poczucie społecznego resentymentu (światła edukacja przeciwstawiania ślepocie i bierności publicznej)

Część II

ŚWIATOWE I EUROPEJSKIE TENDENCJE PRZEMIAN EDUKACYJNYCH

 1. Bogusław Śliwerski – Edukacja w dobie COVID-19 w świetle międzynarodowych i krajowych raportów badawczych
 2. Larysa Lukianowa – Rozwój edukacji ustawicznej na Ukrainie na tle tendencji europejskich i światowych
 3. Nella Nyczkało – Nauczyciel w państwowej polityce edukacyjnej Ukrainy wobec wyzwań teraźniejszości i przyszłości
 4. Mariana Sokol, Olha Tsaryk, Ömer Mert Denizci – Modernization of pedgogical concepts in the process of scientific communication

Część III

NAUCZYCIEL WOBEC WYZWAŃ I ZADAŃ EDUKACYJNYCH

 1. Jolanta Szempruch – Nauczyciel w zmieniającym się społeczeństwie
 2. Mirosława Nowak-Dziemianowicz – Zaufanie, bezpieczeństwo i uznanie. Trzy wymiary edukacji przyszłości
 3. Waldemar Furmanek – Nowa szkoła. Nowy nauczyciel. Prognostyka pedagogiczna
 4. Grażyna Bartkowiak, Agnieszka Krugiełka – Praktyki zwiększające poziom satysfakcji z pracy wśród nauczycieli akademickich 55 plus
 5. Elżbieta Gaweł-Luty – Autorytet nauczyciela wobec wyzwań współczesności
 6. Zuzanna Zbróg – Profesjonalizacja działań pedagogicznych nauczycieli akademickich w procesie przygotowania studentów do prowadzenia działalności naukowej

Część IV

DZIECI I MŁODZIEŻ W PRZESTRZENI EDUKACYJNEJ

 1. Agnieszka Cybal-Michalska – (Meta)analityczna wartość założeń teorii konstrukcji kariery dla praktyki doradztwa karier
 2. Bogdan Stańkowski – Il profilo del ragazzo-giovane nella Bibbia – alcune figure giovanili bibliche interpretate nella prospettiva pedagogica (Profil młodzieńca w Biblii – niektóre postacie ludzi młodych widziane w perspektywie pedagogicznej)
 3. Róża Gryczewska, Leszek Pawelski – Twórcze postawy w edukacji na przykładzie Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Twórczych
 4. Joanna Smyła – Młodzież wobec własnej przyszłości – konteksty teoretyczne
 5. Beata Mydłowska – Hejt wśród młodzieży jako współczesne wyzwanie pedagogiczne – zarys problematyki
 6. Anna Witkowska-Tomaszewska – Nowoczesna edukacja wczesnoszkolna. System oceniania refleksyjnego w praktyce szkolnej

Część V

EDUKACJA CYFROWA W ZMIENIAJĄCYM SIĘ ŚWIECIE

 1. Stanisław Juszczyk – Otwarta edukacja i społeczne uczenie się wyznacznikami współczesnej edukacji postcyfrowej
 2. Janusz Morbitzer – Przyszłość edukacji w cyfrowym świecie
 3. Nataliia Demeshkant, Katarzyna Potyrała – Poziom kompetencji cyfrowych nauczycieli akademickich wybranych polskich uczelni
 4. Beata Pituła, Barbara Grzyb – Nauczyciel w przestrzeni edukacji zdalnej – dyskurs pedagogiczny między teorią a praktyką
 • Noty o autorach

####

Recenzent:

 • prof. dr hab. Stefan M. Kwiatkowski

Opracowanie redakcyjne:

 • prof. dr hab. Jolanta Szempruch
 • dr Joanna Smyła
 • dr Małgorzata Kwaśniewska

Projekt okładki:

 • prof. dr hab. Małgorzata Bielecka

Redakcja językowa i korekta:

 • dr Iwona Gądek

Układ typograficzny, skład i łamanie:

 • Andrzej Bednarz

Ilustracje w książce:

 • Anka Bednarz

####