Kielce przez stulecia

150,00

KIELCE PRZEZ STULECIA

Redakcja naukowa: Jan Leszek Adamczyk, Jan Główka, Stanisław Meducki, Marta Samek, Jerzy Szczepański, Stanisław Żak

Kielce 2014

****

Wydawcy:

Muzeum Historii Kielc

&

Wydawnictwo Jedność

****

Format: A4 (250 x 345)

Oprawa: twarda, szyta

Objętość: 735 stron, papier kreda

****

ISBN 978-83-932388-6-6 (MHKi)

ISBN 978-83-7660-515-9 (Jedność)

****

Opis

KIELCE PRZEZ STULECIA

Redakcja naukowa: Jan Leszek Adamczyk, Jan Główka, Stanisław Meducki, Marta Samek, Jerzy Szczepański, Stanisław Żak

Kielce 2014

####

Civitas Kielce, Civitas Kielcensis, Kyelcze, Communitas Kielcensis, Kielcia, miasto biskupie, miasto legionowe, miasto wojewódzkie – Kielce. To tylko kilka z określeń, które identyfikowały miejscowość i w dalszym ciągu są przyczynkiem do utożsamiania się osób zamieszkujących stolicę regionu z określonymi wartościami, kryjącymi się pod wielowiekową warstwą tradycji, historii, dążeń ludzkich do sukcesu, lecz także porażek i zadumy nad złem i dobrem. (…)

Wojciech Lubawski

Prezydent Kielc

####

Choć Kielce mają już tysiącletnią historię, znaczna część wiedzy o mieście długo nie była ani znana, ani łatwo dostępna, ani też dociekliwie badana. Więcej – nawet to, co zostało ustalone i pewne, z biegiem lat podlega przewartościowaniu i weryfikacji. Stąd bierze się potrzeba, aby co jakiś czas przyjrzeć się spisanej historii miasta, uzupełnić ją, a niekiedy poddać rewizji oczywistą pozornie prawdę. Te przyczyny dały impuls do przygotowania przedstawianej, kolejnej już monografii Kielc. (…)

dr hab. Marta Pawlina-Meducka, prof. UJK

####

SPIS TREŚCI:

 • Słowo wstępne – Wojciech Lubawski
 • Wstęp – Marta Pawlina-Meducka

WPROWADZENIE

 1. Środowisko geograficzno-przyrodnicze Kielc – Tymoteusz Wróblewski
 2. Archeologia Kielc – Waldemar Gliński
 3. Rozwój przestrzenny i zabudowa – Jan Leszek Adamczyk

I. KIELCE BISKUPIE

 1. Kapituła kielecka w średniowieczu, jej skład i uposażenie – Leszek Poniewozik
 2. Lokacja i rozwój miasta do połowy XVI wieku – Jerzy Michta
 3. Geneza i symbolika herbu Kielc – Jan Główka
 4. Władze miejski i ich struktura – Jadwiga Muszyńska
 5. Rozwój gospodarczy. Kruszcowa szansa miasta (XV-XVIII w.) – Jadwiga Muszyńska
 6. Potop i inne klęski – Jadwiga Muszyńska
 7. Obrazki z życia kielczan – Marta Pieniążek-Samek
 8. W czasach potrydenckiej reformy – Marta Pieniążek-Samek
 9. Życie religijne w parafii kolegiackiej – Marta Pieniążek-Samek
 10. Seminarium Duchowne i szkolnictwo średnie w osiemnastym wieku – Daniel Olszewski
 11. Osiemnastowieczne dzieło naprawy miasta – Marta Pieniążek-Samek
 12. Próby odbudowy kruszcowego zagłębia – Jerzy Szczepański
 13. Kres miasta kościelnego – Kielce u schyłku XVIII wieku – Jerzy Szczepański
 14. Dziedzictwo kultury – Marta Pieniążek-Samek

II. KIELCE W XIX WIEKU

 1. Kielce austriackie (1795-1809) – Jerzy Szczepański
 2. Pierwsza polska uczelnia techniczna – Jerzy Szczepański
 3. Kielce stolicą województwa – Jerzy Szczepański
 4. Stolica regionu – Jerzy Z. Pająk, Jerzy Szczepański
 5. Powstanie listopadowe w Kielcach – Wojciech Saletra
 6. Konspiracja i spiski w latach trzydziestych i czterdziestych XIX wieku – Wiesław Caban
 7. Powstanie styczniowe – Wiesław Caban
 8. Mniejszość niemiecka w Kielcach – Jerzy Szczepański
 9. Rosjanie w Kielcach – Stanisław Wiech
 10. Żydzi w Kielcach – Marek Maciągowski
 11. Od rzemiosła do fabryki i kolei żelaznej – Jerzy Z. Pająk, Jerzy Szczepański
 12. Szkoły kieleckie – Małgorzata Czapska, Barbara Szabat
 13. Szkoły średnie rządowe w latach 1816-1905 – Adam Massalski
 14. Życie religijne w XIX wieku – Daniel Olszewski
 15. Życie kulturalne w XIX wieku – Marta Pawlina-Meducka
 16. Sztuki plastyczne i architektura w XIX wieku – Alojzy Oborny
 17. Życie muzyczne w XIX wieku – Aneta Oborny
 18. Życie teatralne – Beata Klimer
 19. Zarys historii lecznictwa – Jerzy Krzewicki
 20. Towarzystwo Ochotniczej Straży Ogniowej w latach 1873-1885 – Urszula Oettingen
 21. Kieleckie „miasto umarłych” – Urszula Oettingen

III. BURZLIWY POCZĄTEK WIEKU

 1. Ku niepodległości – Barbara Szabat
 2. Wydarzenia militarne w latach 1914-1915. Powstanie 1. Pułku Piechoty Legionów Polskich – Urszula Oettingen
 3. Kielczanie w Legionach Polskich – Urszula Oettingen
 4. Z dziejów przemysłu kieleckiego w latach I wojny światowej – Jan Główka
 5. Życie polityczne podczas I wojny światowej – Jerzy Z. Pająk
 6. Działalność charytatywna Kościoła rzymskokatolickiego – Grzegorz Liebrecht
 7. Życie codzienne w latach I wojny światowej – Jan Główka
 8. Kultura i oświata w Kielcach 1914-1918 – Marta Pawlina-Meducka

IV. DWUDZIESTOLECIE MIĘDZYWOJENNE

 1. Kielce w okresie walk o granice Rzeczypospolitej – Andrzej Rembalski
 2. Garnizon kielecki w latach 1918-1939 – Tadeusz Banaszek
 3. Kielce stolicą województwa – Marcin Kolasa
 4. Samorząd i jego władze po odzyskaniu niepodległości – Paweł Wolańczyk
 5. Społeczność miasta i życie codzienne – Leszek Dziedzic
 6. Sytuacja wyznaniowa w okresie międzywojennym – Grzegorz Liebrecht
 7. Kieleccy Żydzi 1918-1939 – Marek Maciągowski
 8. Życie polityczne 1918-1939 – Paweł Wolańczyk
 9. Kultura w Kielcach po 1918 roku – Marta Meducka
 10. Muzeum Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego – Jan Główka
 11. Działalność Rady Artystyczno-Konserwatorskiej miasta Kielc 1935-1939 – Jan Główka
 12. Sanktuarium Marszałka Józefa Piłsudskiego – Jan Główka
 13. Szkolnictwo i oświata w latach 1918-1939 – Adam Massalski
 14. Sport w latach 1918-1939 – Ireneusz Ciosek
 15. Przemysł w latach 1918-1939 – Jan Główka
 16. Wizerunek miasta (1918-1939) – Krzysztof Mysliński

V. II WOJNA ŚWIATOWA

 1. Wrzesień – Stanisław Meducki
 2. Organizacja życia mieszkańców okupowanych Kielc – Krzysztof Urbański
 3. Getto, warunki bytu i zagłada ludności żydowskiej – Krzysztof Urbański
 4. Życie codzienne podczas okupacji – Tomasz Gocel
 5. Szkolnictwo i kultura – Adam Massalski
 6. Ruch oporu – Stanisław Meducki
 7. Represje wobec Polaków, egzekucje – Stanisław Meducki
 8. Bitwa o miasto – Stanisław Meducki

VI. KIELCE W OKRESIE POWOJENNYM

 1. Kielce 1945-2010. Szkic do społeczno-politycznego obrazu miasta – Wojciech Saletra
 2. Podstawy ustrojowe, funkcje i struktura administracji w mieście i województwie w okresie powojennym – Józef Płoskonka
 3. Gospodarka w latach powojennych – Stanisław Meducki
 4. Gospodarka w latach 1970-2011 – Cezary Jastrzębski i Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa
 5. Polityka kulturalna – Adam Jachimczyk
 6. Kościół kielecki w latach 1945-1963 – Ryszard Gryz
 7. Kościół kielecki w latach 1964-2010 – Daniel Olszewski
 8. Media po 1945 roku – Jolanta Kępa-Mętrak
 9. Kultura książki w Kielcach po 1945 roku – Grażyna Gulińska
 10. Życie teatralne – Stanisław Żak
 11. Życie muzyczne po II wojnie światowej – Aneta Oborny
 12. Pisarze i dziennikarze w Kielcach po wojnie – Jan Pacławski
 13. Drogi i ścieżki współczesnej sztuki – Marian Rumin
 14. Fotografia w Kielcach – Paweł Pierściński
 15. Oświata, szkolnictwo ogólnokształcące i wyższe w latach 1944-2000 – Hanna Wójcik-Łagan
 16. Sport kielecki w latach 1945-2010 – Antoni Pawłowski
 17. Miejska architektura ostatniego półwiecza – Krzysztof Myśliński
 18. Rewitalizacja Kielc – Artur Hajdarowicz
 • Kalendarium
 • Wybrana literatura
 • Indeks osób

####

Zespół redakcyjny:

 • prof. dr hab. Jan Leszek Adamczyk
 • dr Jan Główka – redaktor naczelny
 • prof. dr hab. Stanisław Meducki
 • prof. dr hab. Marta Samek
 • prof. dr hab. Jerzy Szczepański
 • prof. dr hab. Stanisław Żak

Redakcja tomu:

 • dr Marek Maciągowski

Korekta:

 • Anna Zdonek

Redakcja techniczna:

 • Elżbieta Kościańska

Projekt okładki:

 • Piotr Suliga

Kwerenda, dobór ilustracji i tekstów źródłowych, opracowanie biogramów:

 • Leszek Dziedzic
 • Marcin Kolasa
 • Krzysztof Myśliński
 • Konrad Otwinowski
 • Bartłomiej Tambor
 • Paweł Wolańczyk

Ilustracje na okładce:

 • Plan Kielc z 1823 r. ze zbiorów Archiwum Państwowego w Kielcach
 • Panorama Kielc, Pamiętnik Kielecki. Zbiór prac ku uczczeniu A. Mickiewicza, rękopis w zbiorach Muzeum Historii Kielc
 • Pieczęć z herbem Kielc, Pamiętnik Sandomierski, Warszawa 1829
 • Siedziba Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, 1935 r., Narodowe Archiwum Cyfrowe
 • Pomnik Czynu Legionowego autorstwa Jana Raszki, 1938 r., Narodowe Archiwum Cyfrowe
 • Wycieczka sekcji kolarskiej KSO Granat na Święty Krzyż, 1933 r., Muzeum Historii Kielc

Druk i oprawa:

####