Monografia Suchedniowsko-Oblęgorskiego Parku Krajobrazowego

0,00

MONOGRAFIA

SUCHEDNIOWSKO-OBLĘGORSKIEGO

PARKU KRAJOBRAZOWEGO

Redakcja naukowa: Anna Świercz

Kielce 2022

****

Wydawcy:

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

&

Kieleckie Towarzystwo Naukowe

&

Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych

****

Format: B5 (170 x 241)

Oprawa: twarda, szyta, folia błysk

Objętość: 607 stron, papier kreda, bogato ilustrowany

****

ISBN 978-83-65850-47-8

ISBN 978-83-60777-98-5

ISBN 978-83-87900-69-4

****

Opis

MONOGRAFIA

SUCHEDNIOWSKO-OBLĘGORSKIEGO

PARKU KRAJOBRAZOWEGO

Redakcja naukowa: Anna Świercz

Kielce 2022

####

Walory krajobrazowe to jedna z wartości, która podlega ochronie i promowaniu w parkach krajobrazowych. Obszary otwarte, m. in. łąki, pastwiska, torfowiska, pola tereny nadrzeczne, choć z pozoru wydają się nudne i monotonne, to oprócz bogactwa flory i fauny, czy ważnej funkcji retencjonowania wody, stanowią wartość estetyczną. Pozwalają naszemu wzrokowi wędrować po horyzont, postrzegać krajobraz jako niepodzielną całość. W dzisiejszym świecie, w którym nasz wzrok skupiamy na monitorach, takie spojrzenie może być terapeutyczne. Suchedniowsko-Oblęgorski Park Krajobrazowy to park krajobrazowy położony w województwie świętokrzyskim. Obejmuje zachodnią część Płaskowyżu Suchedniowskiego, Wzgórza Kołomańskie i Tumlińskie oraz Pasmo Oblęgorskie, z najwyższym wzniesieniem Górą Siniewską. (…)

dr hab. inż. Anna Świercz, prof. UJK

####

SPIS TREŚCI:

 1. Anna Świercz – Wstęp
 2. Anna Świercz – Cele utworzenia i ogólna charakterystyka Parku
 3. Hubert Wróblewski – Granice, powierzchnia, położenie Parku
 4. Jan Urban, Andrzej Kasza, Zbigniew Złonkiewicz – Przyroda nieożywiona
 5. Tomasz Kalicki, Paweł Przepióra, Karolina Fularczyk – Rzeźba i osady rejonu Suchedniowa i doliny Krasnej
 6. Anna Świercz – Pokrywa glebowa i jej walory użytkowe
 7. Roman Suligowski, Tadeusz Ciupa – Wody powierzchniowe
 8. Jan Prażak – Wody podziemne
 9. Krzysztof Jarzyna, Elwira Żmudzka, Paweł Przepióra – Warunki klimatyczne i topoklimatyczne
 10. Bartosz Piwowarski, Alojzy Przemyski, Jan Starus – Szata roślinna Parku
 11. Alojzy Przemyski, Bartosz Piwowarski, Jan Starus – Flora roślin naczyniowych – wybrane zagadnienia
 12. Tomasz Paciorek, Bartosz Piwowarski, Adam Stebel – Mszaki
 13. Janusz Łuszczyński – Grzyby wielkoowocnikowe
 14. Anna Łubek – Porosty
 15. Jolanta Bąk-Badowska – Entomofauna
 16. Dariusz Wojdan – Herpetofauna
 17. Piotr Dębowski, Włodzimierz Szczepaniak, Piotr Wilniewczyc, Marcin Mandziak, Paweł Szczepaniak, Maciej Wachecki – Awifauna
 18. Tomasz Figarski – Teriofauna
 19. Jan Starus – Formy ochrony przyrody
 20. Dariusz Kalina – Dziedzictwo kulturowe w ujęciu historycznym
 21. Anna Świercz – Przegląd zabytków kultury materialnej
 22. Daniel Czernek – Archeologia
 23. Bartosz Kozak – Dziedzictwo poprzemysłowe i techniczne
 24. Iwona Kiniorska, Patryk Brambert – Ludność i sieć osadnicza
 25. Ryszard Garus – Zagospodarowanie turystyczne i dostępność komunikacyjna Parku
 • Summary – A Monograph of the Suchedniowsko-Oblęgorski Landscape Park
 • Autorzy publikacji

####

Recenzenci:

 • prof. dr hab. Marek Degórski
 • dr hab. Anna Fijałkowska-Mader
 • dr hab. Małgorzata Jankowska-Błaszczuk, prof. UJK
 • dr Radosław Kubicki
 • prof. dr hab. Józef K. Kurowski
 • dr hab. Zbigniew Sobisz, prof. UP
 • dr hab. inż. Bogdan Wiśniowski, prof. UR
 • dr hab. Elżbieta Zuzańska-Żyśko, prof. UŚ

Redaktor naukowy i techniczny:

 • Anna Świercz

Opracowanie graficzne:

 • Jacek Pernal

Tłumaczenie:

 • Rafał Zajęcki

Projekt okładki:

 • Anna Świercz

Fotografie na okładce:

 • Grzegorz Świercz

Przygotowanie do druku:

 • Agencja JP s.c.

Druk i oprawa:

 • Drukarnia im. A. Półtawskiego

####