Studia Kieleckie nr 74

1,00

STUDIA

KIELECKIE

NR 2/74

Zeszyt Historyczny

Redakcja Naukowa: Mieczysław Adamczyk

KWARTALNIK 1992

Wydawca:

 

Format: B5 (163 x 234)

Oprawa: miękka, klejona, matowa

Objętość: 174 strony

Opis

STUDIA KIELECKIE

NR 2/74

Redakcja Naukowa: Mieczysław Adamczyk

Kielce 1992

 

„Dla prezentowanych w niniejszym zeszycie artykułów wspólnym wyznacznikiem jest przeszłość historyczna Kielecczyzny. Autorzy poszczególnych opracowań nie mają jednakowego doświadczenia badawczego. Obok znawców przedmiotu publikują tu również adepci nauki. Dlatego poszczególne teksty różnią się stopniem dojrzałości, poprawności merytorycznej i warsztatowej. Dwanaście rozpraw, studiów i przyczynków, to trud dociekań badawczych autorów, oparty na wnikliwych, a często drobiazgowych kwerendach źródłowych. (…)”

prof. dr hab. Mieczysław Adamczyk

 

SPIS TREŚCI:

 • Mieczysław Adamczyk – Przedmowa

ARTYKUŁY

 1. Mieczysław Adamczyk – Prasa informacyjno-polityczna i społeczno-kulturalna Kielecczyzny w okresie przełomu politycznego lat 1956-1957
 2. Grzegorz Miernik – Chłopi wobec kolektywizacji wsi w województwie kieleckim 1948-1949
 3. Mieczysław B. Markowski – Obrona województwa kieleckiego przed próbami likwidacji w latach 1919-1939
 4. Regina Renz – Stosunki wyznaniowe i struktura społeczno-zawodowa małego miasta kieleckiego w latach międzywojennych
 5. Stefan Józef Pastuszka – Rozwój organizacyjny teatru ludowego w województwie kieleckim w latach 1918-1939
 6. Marek Przeniosło – KPP w Zagłębiu Dąbrowskim w dniach przewrotu majowego
 7. Barbara Szabat – Uwolnienie z więzienia kieleckiego Bronisławy Nawrot-Optołowicz (31 stycznia 1908 r.)
 8. Wiesław Caban – Właściciele ziemscy z guberni radomskiej w świetle wykazu statystycznego z 1846 roku
 9. Stanisław Wiech – „Miasteczko” – wygląd zewnętrzny na przykładzie miasteczek guberni kieleckiej drugiej połowy XIX wieku
 10. Tadeusz Kręgiel – Źródła do dziejów szkół rzemieślniczo-niedzielnych w guberni kieleckiej przechowywane w Archiwum Państwowym w Kielcach (1867-1885)
 11. Jerzy Piwek – Chłopi a dwór w międzyrzeczu Wisły i Pilicy w latach 1815-1864
 12. Jadwiga Muszyńska – Kilka uwag o górnictwie i hutnictwie suchedniowskim w połowie XVII wieku

RECENZJE

 • Czesław Szczepańczyk – Stanisław Meducki: Wieś kielecka w czasie okupacji niemieckiej 1939-1945. Studium historyczno-gospodarcze, Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Seria: Nauki Społeczno-Ekonomiczne, Kielce 1991