Studia Muzealno-Historyczne, Tom XIV

40,00

STUDIA

MUZEALNO-HISTORYCZNE

2022

TOM XIV

Redakcja naukowa: Barbara Kasprzyk-Dulewicz, Marcin Kolasa, Grzegorz Maciągowski, Krzysztof Myśliński, Paweł Wolańczyk

Kielce 2022

****

Wydawca:

****

Format: B5 (170 x 242)

Oprawa: oprawa twarda, szyta, folia mat

Objętość: 356 stron

****

ISSN 2080-2420

****

Opis

STUDIA MUZEALNO-HISTORYCZNE

2022

TOM XIV

Redakcja naukowa: Barbara Kasprzyk-Dulewicz, Marcin Kolasa, Grzegorz Maciągowski, Krzysztof Myśliński, Paweł Wolańczyk

Kielce 2022

####

SPIS TREŚCI:

STUDIA I MATERIAŁY

 1. Magdalena Kopeć – Uposażenie kapituły mniejszej kolegiaty kieleckiej według Liber beneficiorum dioecesis Cracoviensis Jana Długosza oraz Księgi dochodów beneficjów diecezji krakowskiej z roku 1529
 2. Paweł Król – Czarnowskie kamieniołomy
 3. Tadeusz Banaszek – Plany przygotowania Kielc do wojny w 1939 r. przez terenowe struktury państwa. Wybrane zagadnienia
 4. Rafał Jeżowski – Historia odbudowy wieży kościoła na Łysej Górze (Świętym Krzyżu)
 5. Paweł Wróblewski – Między uobecnieniem przeszłości a fabrykowaniem nostalgii – dylematy współczesnej doktryny i praktyki konserwatorskiej na przykładzie propozycji zagospodarowania obiektów architektury postindustrialnej z obszaru Staropolskiego Okręgu Przemysłowego

 

ŹRÓDŁA

 1. Łukasz Guldon – Opis miasta gubernialnego Kielc w 1867 roku zamieszczony w „Kieleckich Wiadomościach Gubernialnych”
 2. Tadeusz Banaszek – Realizacja wojennych świadczeń rzeczowych w zakresie zakwaterowania wojska w Kielcach w latach 1919-1921

ZBIORY

 1. Krzysztof Myśliński – Album fotograficzny: Województwo Kieleckie. Roboty finansowane przez Fundusz Pracy 1933
 2. Barbara Kasprzyk-Dulewicz – Pamiątki po rodzinie Kruszelnickich w zbiorach Muzeum Historii Kielc
 3. Leszek Dziedzic – Ekslibrisy w zbiorach Muzeum Historii Kielc

PRAKTYKA MUZEALNA

 1. Iwona Grabczak – Działania edukacyjne dla seniorów w Muzeum Historii Kielc

RECENZJE I OMÓWIENIA

 1. Stanisław Meducki – Longin Kaczanowski, Góry Świętokrzyskie pod okupacją niemiecką. Ludzie, obrazy, wydarzenia, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Warszawa 2020, ss. 494

KRONIKA

 1. Marcin Kolasa – Nabytki Muzeum Historii Kielc w 2021 r.
 2. Wystawy prezentowane w Muzeum Historii Kielc w latach 2019-2021 – Leszek Dziedzic, Iwona Grabczak, Marcin Kolasa, Krzysztof Myśliński, Bartłomiej Tambor, Paweł Wolańczyk
 3. Wydawnictwa Muzeum Historii Kielc w latach 2019-2021

INDEKSY

 1. Indeks nazwisk
 2. Indeks geograficzny
 • Zasady przyjmowania tekstów do druku i procedury recenzowania obowiązujące w Studiach Muzealno-Historycznych

####

Rada naukowa:

 • dr Krzysztof Karbownik
 • prof. dr hab. Jarosław Kita
 • prof. dr hab. Adam Massalski (przewodniczący)
 • dr hab. Stanisław Meducki
 • dr hab. Lidia Michalska-Bracha, prof. UJK
 • prof. dr hab. Jerzy Szczepański
 • dr Jiří Wolf

Zespół redakcyjny:

 • dr Barbara Kasprzyk-Dulewicz
 • Marcin Kolasa
 • Grzegorz Maciągowski – redaktor naczelny
 • Krzysztof Myśliński
 • dr Paweł Wolańczyk

Recenzenci:

 • dr hab. Anna Jabłońska, prof. Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Mariusz Nowak, prof. Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Łukasz Pabich (Muzeum Częstochowskie)
 • dr hab. Jacek Pielas, prof. Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. inż. arch. Dariusz Piotrowicz, prof. Politechniki Świętokrzyskiej

Redakcja tomu XIV:

 • dr Paweł Wolańczyk

Korekta i redakcja językowa tekstów:

 • Ewa Jastrzębska

Skład, projekt okładki:

 • Alicja Ciosek

Tłumaczenia na j. angielski:

 • Hanna Mijas

Indeksy:

 • Bartłomiej Tambor

Projekt graficzny serii:

 • Anna Góra-Klauzińska

Zdjęcia na okładce:

 • Kuźnia w kamieniołomie Górki Czarnowskie, fot. W. Kosterski-Spalski, 1916 r. (zbiory Stanisława Krupy)
 • rozbiórka cerkwi pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Kielcach, 1933 r. (zbiory Muzeum Historii Kielc)

Nakład:

 • 200 egz.

####