Wyzwania, dylematy i perspektywy edukacyjne

30,00

WYZWANIA, DYLEMATY I PERSPEKTYWY EDUKACYJNE

KONTEKSTY ZMIAN

Redakcja naukowa: Jolanta Szempruch, Joanna Smyła, Justyna Miko-Giedyk

Kielce 2021

****

Wydawca:

Kieleckie Towarzystwo Naukowe

****

Format: B5 (165 x 235)

Oprawa: miękka, klejona, folia błysk

Objętość: 375 stron

****

ISBN 978-83-60777-91-6

****

Opis

WYZWANIA, DYLEMATY I PERSPEKTYWY EDUKACYJNE

KONTEKSTY ZMIAN

Redakcja naukowa: Jolanta Szempruch, Joanna Smyła, Justyna Miko-Giedyk

Kielce 2021

####

Jednym z najważniejszych obszarów ludzkiego życia, gwarantującym indywidualny rozwój każdej jednostki, a także grup społecznych, jest edukacja. Jej zasięg znacznie wykracza współcześnie poza instytucje, gdyż działania edukacyjne wypełniają wiele przestrzeni życia społecznego i mają zróżnicowany charakter.Dynamika procesów zachodzących we współczesnym świecie niesie konieczność stawiania pytań, analizowania zmian i inicjowania rozważań nad kształtem edukacji w różnych środowiskach społecznych oraz podejmowania wyzwań, także badawczych, związanych z różnymi perspektywami edukacyjnymi. (…)

prof. dr hab. Jolanta Szempruch

dr Joanna Smyła

dr Justyna Miko-Giedyk

####

SPIS TREŚCI

 • Jolanta Szempruch, Joanna Smyła, Justyna Miko-Giedyk – Wstęp

I. EDUKACYJNE PRZESTRZENIE RELACJI SPOŁECZNYCH

 1. Eugenia Rostańska – Rozmowa jako zapomniana przestrzeń edukacji
 2. Teresa Janicka-Panek – Nauczyciele i uczniowie edukacji wczesnoszkolnej wobec zadań określanych w systemie kształcenia – ujęcie retrospektywne, współczesne i futurystyczne
 3. Dorota Jawor-Przybyszewska – Komunikacja w pedagogice. Budowanie zaufania
 4. Malwina Stawicka – Inspiracje daltońskie w kreowaniu autonomii ucznia
 5. Hanna Achremowicz – Użyteczność teorii Knuda Illerisa w badaniu zjawiska partycypacji publicznej dzieci

II. PROBLEMY DZIECKA W ZMIENIAJĄCYM SIĘ ŚWIECIE

 1. Ilona Żeber-Dzikowska – Dziecko z niepełnosprawnością intelektualną w funkcjonowaniu rodziny
 2. Katarzyna Wojciechowska, Maria Sobieszczyk – Problemy racjonalnego odżywiania dzieci w wieku przedszkolnym w rodzinie
 3. Marta Wilk – Wsparcie dzieci ze spektrum autyzmu w szkole ogólnodostępnej. Perspektywa wspierania terapeutycznego i oferty dydaktycznej
 4. Izabela Kiełtyk-Zaborowska – Cyberprzestrzeń w życiu dziecka – moje dziecko w sieci
 5. Aneta Ratajek – Pandemia COVID-19 a emocje i lęki dzieci w wieku wczesnoszkolnym

III. WYZWANIA EDUKACJI DOROSŁYCH

 1. Agnieszka Stopińska-Pająk – Edukacja dorosłych wobec wyzwań antropocenu – pomiędzy przeszłością a przyszłością
 2. Wojciech Walat – Kultura akademicka studentów – sprawozdanie z badań pilotażowych
 3. Agata Chabior – Edukacja gerontologiczna – potrzebą współczesności
 4. Anna Przygoda – Aktywizacja społeczna seniorów – założenia teoretyczne i przykłady dobrych praktyk
 5. Lidia Pawelec, Renata S. Zaborek – Kompetencje nauczyciela wczesnej edukacji dziecka w zakresie technologii cyfrowej
 6. Justyna Miko-Giedyk – Wyzwania wobec doskonalenia zawodowego nauczycieli

IV. TWÓRCZOŚĆ I SZTUKA W EDUKACJI

 1. Agata Rzymełka-Frąckiewicz, Teresa Wilk – Dzieła sztuki jako artystyczne źródło dialogu pedagogicznego pomiędzy nauczycielami i rodzicami, usprawniającego pokonywanie ujawniających się trudności wychowawczych
 2. Anna Boguszewska – Historyczne i współczesne konteksty polskiego „nurtu pięknej książki” adresowanego do młodego odbiorcy
 3. Alicja Ungerheuer-Gołąb – „Konflikt interesów”, czyli literatura dla dzieci w przestrzeni edukacyjnej małego dziecka
 4. Zofia Redlarska, Emilia Jakubowska – Jan Marci Szancer – mistrz pędzla i filozoficznych dyskursów z dziećmi
 5. Magdalena Leżucha – Style przywództwa edukacyjnego a zachowania twórcze nauczycieli

V. PERSPEKTYWY WSPÓŁCZESNEJ EDUKACJI

 1. Waldemar Furmanek – Prognostyka pedagogiczna. Zarys koncepcji
 2. Barbara Skałbania – Wspieranie nauczycieli edukacji włączającej – między ofertą a oczekiwaniem
 3. Joanna Inglot-Kulas – Proces diagnozowania potrzeb rozwojowych i poziomu osiągnięć uczniów kluczem do sprzyjającego i wspierającego środowiska
 4. Marcin Różycki – Nowe rozwiązania edukacyjne w kontekście zmieniającej się rzeczywistości
 5. Aldona Kopik – Zmiany w podejściu do gotowości szkolnej
 6. Julia Zbróg – Myślenie krytyczne a ewaluacja informacji w czasach postprawdy
 • Noty o autorach

####

Recenzent:

 • prof. dr hab. Agata Cudowska

Redakcja, korekta:

 • Magdalena Rudnik

Redakcja techniczna:

 • Jadwiga Popowska

Projekt okładki:

 • Małgorzata Bielecka

Skład, łamanie:

 • TYPO Usługi Wydawnicze, Jadwiga Popowska

Druk i oprawa:

 • Bookpress.eu, Olsztyn

Nakład:

 • 100 egz.

####