Loading...
działalność badawcza 2017-09-11T11:38:30+02:00

DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZA

Działalność badawcza Kieleckiego Towarzystwa Naukowego

w latach 2001-2016

 

2016

♠ Sporządzenie „Planu bioróżnorodności dla Kopalni Wapienia „Małogoszcz”

(Umowa nr IMO/WP/01/2016 zawarta z Lafarge Cement S.A. w Małogoszczu z 9 lutego 2016 roku)

 

2015

♠ Wykonanie oceny zanieczyszczenia powietrza na podstawie zawartości siarki i metali ciężkich w porostach.

(Umowa nr 12/K/2015/CZMŚP zawarta z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 1 lipca 2015 roku)

 

♣ Wykonanie stałego monitoringu mikroklimatu Jaskini Raj poprzez zamontowane urządzenia i aparaturę celem umożliwienia oceny wpływu turystycznego użytkowania Jaskini na stan zachowania jej walorów naturalnych, a także serwisu i konserwacji urządzeń i aparatury służących do wykonywanych pomiarów.

(Umowa zawarta z Przedsiębiorstwem Turystycznym „Łysogóry” w Kielcach 19 maja 2015 roku)

 

2013
Wykonanie badania mającego na celu ocenę stopnia zanieczyszczenia powietrza w Solcu Zdroju.
(Umowa nr 5/13)

2012

Wykonanie badań i opracowania mającego na celu ocenę stopnia zanieczyszczenia powietrza w Kielcach na podstawie biomonitoringu jako elementu monitoringu przyrodniczego w relaizacji ekorozwoju oraz zarządzania środowiskiem Miasta.
(Umowa nr W/WU/ŚUK/7/UM/425/2012)

2011

Wykonanie badań na temat : Malakocenozy w strefie nieciągłości tektonicznych na terenie Kielc i rejonach Karczówka, Brusznica, Niewachlów, Gruchawka.
(Umowa nr W/WU/39/OŚ/12/UM/797/2011)

Wykonanie badań i opracowania mającego na celu ocenę stopnia zanieczyszczenia powietrza w Kielcach na podstawie biomonitoringu jako elementu monitoringu przyrodniczego w realizacji ekorozwoju oraz zarządzania środowiskiem Miasta.
(Umowa nr W/WU/24/OŚ/6/UM/620/201)

2010

Wykonanie badania mającego na celu ocenę stopnia zanieczyszczenia powietrza w Kielcach na podstawie biomonitoringu jako elementu monitoringu przyrodniczego w realizacji ekorozwoju oraz zarządzania środowiskiem Miasta w 2010 r.
(Umowa nr W/WU/10/OŚ/3/UM/357/2010  z dn. 1 marca 2010 r.)

Wykonanie Raportu Wskaźnikowego w zakresie zarzadzania środowiskiem i zrównoważonym rozwojem miasta Kielce dla potrzeb opracowania Programu Ochrony Środowiska przy wsparciu Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej (GIS wraz z Ankietą społecznej oceny  zrównoważonego  rozwoju Kielc).
(Umowa nr W/DOT/137/OŚ/15/UM/522/2010 z dnia 22 marca 2010 r.)

2009

Wykonanie badania mającego na celu ocenę zanieczyszczenia powietrza w Kielcach na podstawie biomonitoringu jako elementu monitoringu przyrodniczego w realizacji ekorozwoju oraz zarządzania środowiskiem Miasta w 2009 roku.

(Umowa nr W/WU/24/OŚ/8/UM/463/ 2009 z dn. 10 marca 2009 r.)

Wykonanie opracowania na temat waloryzacji malakologicznej rezerwatów Kielc
i miejsc cennych przyrodniczo będących podstawą ekofizjografii miasta.

(Umowa nr W/WU/105/OŚ/29/UM/1945/2009 z dn. 31 sierpnia 2009 r.)

2008

1. Rozpoznanie i udokumentowanie zasobu zabytków architektury i budownictwa na terenie Kielc ograniczonego ulicami Sienkiewicza, Żeromskiego, Wesołą, Seminaryjską, z dostarczaniem ich pisemnego wykazu i ogólnej informacji fotograficznej.

2. Wykonanie uproszczonej dokumentacji graficznej w formie rzutów dolnych kondygnacji budynków w skali nie większej niż 1:500 i sytuacji obiektów na mapie miasta w skali nie większej niż 1:2000

3. Redakcja dostarczonych tekstów i założenie w oparciu o nie informacyjnej bazy danych o obiektach zabytkowej architektury i budownictwa znajdujących się na obszarze administracyjnym Kielc zgodnie z instrukcją ewidencyjną przygotowaną przez Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji zabytków.

2007

Na zlecenie Miasta Kielce zrealizowano następujące zadania:

1.Opracowanie dokumentu pt. „ Operat hydrologiczny zlewni rzeki Morawki”

2.Opracowanie dokumentu pt. „Operat glebowo-gruntowy dla gruntów pochodzenia organicznego klas I-III w granicach projektowanego regionu Portu Lotniczego Kielce w Obicach”

2006

Na zlecenie Miasta Kielce zrealizowano następujące zadania:

1.Badania hydrologiczne (Umowa nr W/WU/30/OŚ/3UM/454/2006/06),

2.„Ocena zanieczyszczenia powietrza w Kielcach w 2006 roku na podstawie biomonitoringu” (Umowa nr W/WU/29/OŚ/2/UM/452/2006)

3.Opracowanie raportu o stanie środowiska miasta dla potrzeb społecznego monitoringu programu ochrony środowiska i polityki ekologicznej w oparciu o wskaźniki określone w „Programie Ochrony Środowiska wraz z planem Gospaodarki Odpadami dla miasta Kielce” i wybrane wskaźniki zrównoważonego rozwoju (Umowa nr W/DOT/159/OŚ/18/UM/701/2006)

4. Wykonanie opracowania naukowego pt. „Owady jako element równowagi środowiska przyrodniczego Kielc i element wskaźnikowy stanu środowiska; dynamika zmian, problemy, występowanie i obszary zasługujące na ochronę – na podstawie analizy występowania chronionych gatunków motyli (lepidoptera) i trzmieli (hymenoptera)” (Umowa nr W/WU/37/OŚ/6/UM/628/2006)

5.Wykonanie opracowania naukowego pt. „Ocena dynamiki środowiska przyrodniczego Kielc na podstawie występowania ślimaków i małży z uwzględnieniem charakteru biotopu, liczby gatunków liczby osobników jako elementów wskaźnikowych stanu środowiska” (Umowa nr W/WU/38/OŚ/7UM/629/2006)

6.Przeprowadzenie i opracowanie badań ankietowych świadomości ekologicznej oraz preferencji wyborów mających wpływ na kształtowanie miasta – dla potrzeb społecznego monitoringu programu ochrony środowiska i polityki ekologicznej. (Umowa nr W/DOT/253/OŚ/22/UM/1281/2006

W 2005 roku rozpoczęła się realizacja badania naukowego na zlecenie Gminy Brody: „Wykonanie badań i analiz stanu zasobów flory i fauny rzeki Kamiennej i zbiornika wodnego” Termin realizacji 20 kwietnia 2006 roku.

2005

Na zlecenie Miasta Kielce zrealizowano następujące zadania:

1.Badania hydrologiczne (Umowa nr 145/05),

2.Badanie naukowe:  „Opracowanie dynamiki zmian występujących płazów, gadów i ssaków w środowisku przyrodniczym Kielc, w tym e dolinach rzek i ich sąsiedztwie” (Umowa nr 113/2005),

3.Badania naukowe pt. „Ocena stopnia przekształcania środowiska przyrodniczego Kielc, na podstawie stanu zachowania porostów i mszaków, w tym w dolinach rzek i ich sąsiedztwie” (Umowa nr 114/2004),

4.Badania naukowe dotyczące „Oceny zanieczyszczenia powietrza w Kielcach na podstawie biomonitoringu” (Umowa nr 140/05),

5.Badanie naukowe: „Opracowanie dynamiki zmian występowania glonów i sinic wód słodkich i wybranych środowisk lądowych miasta Kielce” (Umowa nr 171/2005).

2004

Na zlecenie Miasta Kielce zrealizowano następujące zadania:

1.      Badania hydrologiczne (Umowa nr GKOŚ.IV.7620-4/04)

2.      Badania naukowe dotyczące „Oceny zanieczyszczenia powietrza w Kielcach na podstawie biomonitoingu” (Umowa nr GKOŚ.V.70/04

3.      Badania naukowe pt. „Ocena dynamiki zmian przyrodniczych w dolinach rzeki w ich sąsiedztwie na terenie Miasta Kielce jako element monitoringu przyrodniczego w realizacji zasady ekorozwoju i docelowego zarządzania środowiskiem” (Umowa nr 15/2004)

2003

na zlecenie

Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach KTN prowadził obserwację stanu wody na rzece Silnica, Sufraganiec (Umowa nr MZD/WP/RZ/32/2003)

Miasta Kielce KTN prowadził „Badania laboratoryjne jakości wód powierzchniowych dla potrzeb monitoringu środowiska miasta Kielce” (Umowa nr 5/2003)

Miasta Kielce KTN wykonał „Ekspertyzę hydrologiczną w zakresie skutków uszczuplania terenów zalewowych w wyniku realizacji zabudowy doliny rzeki Silnicy” (Umowa nr11/2003)

2002

na zlecenie:

1. Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach utrzymanie istniejącej sieci pomiarowej i pomiarem natężenia przepływu na rzece Silnicy, Sufraganiec, Bobrza i cieku Chodcza. (Umowa nr : MZD/WP/30/02)

2. Urzędu Miasta Kielc czuwał nad wykonaniem zadania: „Badania laboratoryjne jakości wód powierzchniowych dla potrzeb monitoringu środowiska miasta Kielce” (Umowa nr 6/2002).

2001

na zlecenie:

1. Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach Utrzymania istniejącej sieci pomiarowej i pomiar natężenia przepływu na rzece Silnicy, Sufraganiec, Bobrza i cieku Chodcza (Umowa nr MZD/WKD/53/01)

2. Urzędu Miasta Kielc wykonanie zadania badawczego pt.: „Architektura krajobrazu w problematyce zrówno-ważonego rozwoju na przykładzie rezerwatu Wietrznia w Kielcach oraz innych obszarów pokopalnianych (Umowa nr12/2001).