Loading...
2001 2016-06-13T16:44:17+02:00

2001

Konferencje, wykłady naukowe, promocje książek

(układ chronologiczny)

 

W kwietniu 2001 roku odbyła się konferencja naukowa poświęcona problemom starości. Wzięli w niej udział przedstawiciele różnych środowisk m.in. gościliśmy wybitnego psychologa prof. dr hab. Marię Szyszkowską. Środowisko lekarskie reprezentowali dr n. med. Jerzy Krzewicki, dr n. med., Adam Windak, dr n. med. Włodzimierz Gajewski, zaś środowisko duchownych reprezentował ks. prof. dr Jarosław Jagiełło. Wśród prelegentów znalazł się również przedstawiciel administracji samorządowej oraz reprezentant kieleckich humanistów – prof. Stanisław Żak.

Sekretarzem naukowym konferencji była dr n. med. Katarzyna Litwiniszyn-Krzewicka.                Współorganizatorem konferencji było Wyższe Seminarium Duchowne w Kielcach

Program:

·        dr n. med. Jerzy Krzewicki: Starość – próby opisania – liczby i definicje

·        dr n. med. Adam Windak: Pacjent w podeszłym wieku – zadania lekarza rodzinnego

·        prof. dr hab. Maria Szyszkowska: Szczególna wartość ludzi sędziwych

·        ks. prof. dr Jarosław Jagiełło: Starość – Horyzont zagrożenia i ocalenia człowieka

·        prof. dr hab. Stanisław Żak: Starość – przedmiot szacunku czy kpiny

·        dr n. med. Włodzimierz Gajewski: Problemy psychiatryczne ludzi starszych

·        dyr. Anna Śleźnik: Administracja samorządowa wobec ludzi starszych

11 maja br.w Muzeum Przypkowskich w Jędrzejowie odbyła się promocja książki dr Renaty Piaseckiej pt.: „Społeczeństwo powiatu jędrzejowskiego w latach 1918-1939”.

Współorganizatorem promocji było: Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie

17 maja odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze, na którym zostały wybrane nowe władze KTN (Zarząd, Komisja Rewizyjna, Sąd Koleżeński) na kadencję 2001-2004 (patrz władze)

18 maja Kieleckie Towarzystwo Naukowe było organizatorem plenarnego zebrania Rady Towarzystw Naukowych.

30 maja gościliśmy ks. prof. Bonifacego Miązka, pochodzącego z Kolonii Szczerbackiej, obecnie prowadzącego wykłady z zakresu literatur słowiańskich, historii sztuki i filozofii na Uniwersytecie Wiedeńskim. Ks. prof. B. Miązek jest autorem m.in. następujących publikacji: „Literatura polska 1863-1914”, „Literatura polska średniowiecza i renesansu”.

Spotkanie było połączone z promocją książki: Szkice do portretu Bonifacego Miązka

Współorganizatorami spotkania byli: Akademia Świętokrzyska oraz Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Oddział Świętokrzyski

Po przerwie wakacyjnej Kieleckie Towarzystwo Naukowe rozpoczęło pracę w zakresie popularyzacji nauki organizacją konferencji popularnonaukowej z okazji osiemdziesiątej rocznicy urodzin Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.

Gośćmi konferencji byli m.in. prof. dr hab. Jerzy Święch, prof. Jacek Brzozowski, dr Krystyna Pietrych. Środowisko kieleckie reprezentowali: prof. Jan Pacławski, dr Anna Kurska, dr Iwona Mityk, dr Janusz Detka.

Sekretarzem naukowym konferencji był dr Janusz Detka.

Współorganizatorami konferencji byli:

– Instytut Filologii Polskiej Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach

– Dom Środowisk Twórczych

Program:

·         prof. Jerzy Święch: Baczyński i Holocaust

·         prof. Jan Pacławski: Rodzice Krzysztofa K. Baczyńskiego

·        prof. Marta Wyka: Wokół „Listu do Jana Bugaja” Kazimierza Wyki

·        dr Anna Kurska: Pejzaż zimowy w poezji Krzysztofa K. Baczyńskiego

·        dr Krystyna Pietrych: „Obłoki” Miłosza, „Obłoki” Baczyńskiego

·        dr Iwona Mityk: Gimanzjum w groteskowym spojrzeniu Gombrowicza i Baczyńskiego

·        prof. Jacek Brzozowski: Baczyński według Szymborskiej w wierszu „W biały dzień”

·        dr Janusz Detka: Powojenne dialogi z poezją Baczyńskiego

23 października odbyła się konferencja naukowa: „Reymont w kinie i w telewizji”. Konferencja była kolejną imprezą filmową organizowaną przez KTN, w 1995 r. byliśmy organizatorami konferencji „Żeromski na ekranie”, w 1996 r. „Sienkiewicz i film”

W tegorocznym spotkaniu mieliśmy zaszczyt gościć Emilię Krakowską – filmową Jagnę z „Chłopów” , jak również wybitnego kompozytora, autora muzyki m.in. do „Chłopów” i „Komediantki” – Adama Sławińskiego. W konferencji również udział wzięli: prof. Józef Rurawski, prof. Małgorzata Hendrykowska, prof. dr hab. Marek Hendrykowski, dr Barbara Gierszewska, mgr Piotr Kletowski.

Konferencji towarzyszył przegląd filmów wg prozy W. S. Reymonta. 23.10.01. miała miejsce projekcja filmu: „Komediantka” (reżyseria Jerzy Sztwierntnia, 1987), 24.10.01. wyświetlone zostały filmy: „Chłopi” (reżyseria Jan Rybkowski, 1973), „Ziemia Obiecana” (reżyseria Andrzej Wajda, nowa wersja 2000).

Konferencja odbyła się pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Świętokrzyskiego.

Sekretarzem naukowym przeglądu była dr Barbara Gierszewska, wstęp przed projekcją filmów wygłaszał mgr Andrzej Kozieja.

Współorganizatorami konferencji byli:

–       Instytut Bibliotekoznawstwa i Dziennikarstwa Akademii Świętokrzyskiej,

–       Instytucja Filmowa „Apollo – Film” w Krakowie, Filia w Kielcach oraz Dom Środowisk Twórczych

Program:

·        prof. dr hab. Małgorzata Hendrykowska: Najwcześniejsze kontakty Reymonta z kinem

·        prof. dr hab. Józef Rurawski: Biografia jak z filmu

·        prof. dr hab. Marek Hendrykowski: Reymont, kino i my

·        Emila Krakowska: Jagna Reymonta i Rybkowskiego

·        Adam Sławiński: O mojej muzyce do ekranizacji „Chłopów” Reymonta

·        mgr Piotr Kletowski: Dwie wersje „Ziemi obiecanej” Andrzeja Wajdy

·        dr Barbara Gierszewska: Krytycy literaccy i filmowi o powojennych ekranizacjach powieści Reymonta

15 listopada odbyła się konferencja nt. „Z dorobku i tradycji inteligencji kieleckiej w XIX i XX wieku”

Konferencja była pierwszą z zaplanowanego cyklu spotkań poświęconych tej problematyce. Celem jej było przybliżenie i spopularyzowanie wiedzy o Kielcach i regionie świętokrzyskim, jako środowisku, z którego wyszli i w którym pracowali współtwórcy dorobku inteligenckiego  i kulturalnego regionu: humaniści, przyrodnicy, ludzie sztuki, twórcy myśli technicznej.

W konferencji udział wzięli: mgr Andrzej Rembalski, redaktor Marek Maciągowski,

dr Waldemar Firlej, mgr inż. Włodzimierz Matwin, mgr Aleksandra Sińczk, dr Stanisław Cygan, mgr Beata Klimer, Dr Anna Kurska, prof. Jerzy Szczepański, prof. Stanisław Meducki

Sekretarzem naukowym konferencji była prof. dr hab. Marta Meducka.

Współorganizatorm konferencji był Instytut Filologii Polskiej Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach.

Program:

·        mgr Andrzej Rembalski Środowisko krajoznawców kieleckich w latach 1907-1960,

·        mgr Marek Maciągowski: Inteligent w puszczy – leśnicy powiatu kieleckiego.

·        dr Waldemar Firlej: Społeczno-kulturalna działalność duchowieństwa diecezji kieleckiej i sandomierskiej w XIX wieku.

·        mgr inż. Włodzimierz Matwin: Specyfika środowiska wojskowego i jego wkład w umacnianie inteligencji i życia kulturalnego w Kielcach w latach 1918-1939.

·        mgr Aleksandra Sińczk: Edwarda Szylko – regionalista na prowincji

·        dr Stanisław Cygan: Ludoznawcze zainteresowania kieleckiej inteligencji.

·        mgr Beata Klimer: Amatorskie inicjatywy teatralne środowisk inteligenckich w miasteczkach guberni kieleckiej.

·        dr Anna Kurska: Stanisława Starke – próba portretu,

·        prof. Jerzy Szczepański: Działalność architektów i budowniczych w regionie świętokrzyskim,

·        prof. Stanisław Meducki: Środowisko ekonomistów kieleckich w latach niewoli narodowej i w II Rzeczypospolitej.

21 listopada 2001 roku odbyła się konferencja pt. Wieś polska wobec zagrożeń, wyzwań i przełomów (XIX – XX w.).

Organizatorzy planują cykl spotkań poświęconych problematyce wsi kieleckiej.

W tegorocznej konferencji udział wzięli: prof. dr hab. Wiesław Caban, dr Sebastian Piątkowski, dr Stanisław Wiech, dr Marek Przeniosło, prof. Jan Molenda, prof. Magdalena Micińska, prof. Mieczysław Markowski, prof. Dariusz Jarosz, dr Grzegorz Miernik.

Sekretarzami naukowymi konferencji byli: dr Marek Przeniosło, dr Stanisław Wiech.

Współorganizatorami konferencji byli:

Wszechnica Świętokrzyska, Instytut Historii Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach oraz  Dom Środowisk Twórczych.

Program :

·        prof. dr hab. Wiesław Caban: Chłopi wobec powstań narodowych w XIX wieku (gubernia radomska)

·        dr Sebastian Piątkowski: Chłopi dóbr rządowych Królestwa Polskiego wobec reform czynszowych pierwszej połowy XIX wieku,

·        dr Stanisław Wiech: Polityka władz carskich wobec chłopów Królestwa Polskiego w świetle tajnych raportów żandarmerii (1864-1904)

·        dr Marek Przeniosło: Zniszczenia wojenne na terenach wiejskich Królestwa Polskiego w latach I wojny światowej

·        prof. Jan Molenda: Wpływ I wojny światowej na zmianę miejsca i roli chłopów w gospodarce i społeczeństwie,

·        prof. Magdalena Micińska: Chłopi wobec obchodów stulecia śmierci Tadeusza Kościuszki

·        prof. Mieczysław Markowski: Wieś w województwie kieleckim podczas wojny polsko-bolszewickiej 1919-1920)

·        prof. Dariusz Jarosz: Chłopi polscy wobec cywilizacji stalinizmu

·        dr Grzegorz Miernik: Wieś kielecka wobec planowego skupu zboża

5 grudnia odbyła się konferencja metodologiczna związana z projektem : „Dzieje regionu między Wisłą a Pilicą”