Loading...
działalność wydawnicza 2020-06-30T08:31:39+02:00

DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA

KIELECKIEGO TOWARZYSTWA NAUKOWEGO

od roku 1958.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Procedura wydawnicza

Starając się o wysoki poziom naukowy publikowanych przez KTN książek, przyjmujemy poniższe zasady procedury wydawniczej:

 1. Publikacja powinna być zgłoszona do Komisji Wydawniczej KTN na specjalnym formularzu: Zgłoszenie publikacji do planu wydawniczego KTN. Wraz ze zgłoszeniem autor dostarcza wersję elektroniczną pracy w formie pliku Word i wydruk.
 2. Tryb pracy Komisji Wydawniczej określony jest w przyjętym Regulaminie.
 3. W przypadku redagowanych prac wieloautorskich wniosek o publikację jest formułowany przez redaktora naukowego (lub redaktorów naukowych).
 4. Komisja dokonuje wstępnej oceny zgłoszeń wydawniczych, analizuje zgodność tematyki z celami statutowymi KTN, wskazuje recenzentów i przekazuje swoje ustalenia Zarządowi, który formułuje ostateczną zgodę na przyjęcie pracy do publikacji.
 5. Przed podjęciem decyzji o wyborze recenzenta praca jest poddana procedurze antyplagiatowej. KTN korzysta z programu Rapidus – System Antyplagiatowy.
 6. Zarząd sprawuje nadzór nad przestrzeganiem standardów wydawniczych zgodnych z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej COPE (Committee on Publication Ethics; https://publicationethics.org/resources/code-conduct).
 7. Decyzje dotyczące skierowania zgłoszonej pracy do recenzji podejmowane są na podstawie wniosku autora, w przypadku redagowanych prac wieloautorskich – redaktora naukowego. Wraz z wnioskiem składane są również oświadczenia autorskie i wydruk pracy.
 8. Recenzentów wydawniczych proponuje Komisja Wydawnicza KTN, a zatwierdza Zarząd, biorąc przy tym pod uwagę zaistnienie konfliktów interesów.
 9. Zarząd wyznacza termin sporządzenia recenzji i dba o jego dotrzymanie.
 10. W razie przekroczenia przez recenzenta terminu Zarząd może wyznaczyć nowego recenzenta.
 11. Recenzenci wydają swoje opinie w sposób niezależny.
 12. W przypadku redagowanych prac wieloautorskich recenzenci mogą oceniać odrębne części przedstawionego maszynopisu.
 13. Recenzje sporządzane są z zachowaniem zasady poufności, maszynopisy/rozdziały monografii wieloautorskiej są anonimizowane.
 14. Recenzje sporządzane są zgodnie z formularzem recenzji zaakceptowanym przez Zarząd.
 15. Redaktor naukowy odpowiada za zapewnienie odpowiedniej jakości i rzetelności naukowej wszystkich części redagowanej przez siebie publikacji.
 16. Redaktor naukowy zobowiązuje się do informowania autorów o wprowadzonych w tekście zmianach. Ponadto zapewnia autorom prawo do wycofania tekstów, jeśli zmiany te nie są przez nich akceptowane.
 17. Redaktor naukowy może wycofać pracę z publikacji, jeśli uzna ją za nierzetelną naukowo lub niezgodną z przyjętymi zasadami etyki wydawniczej.

Poniżej podajemy linki do dokumentów dla autorów chcących wydać publikację w KTN:

Regulamin Komisji Wydawniczej KTN

Zgłoszenie publikacji do planu wydawniczego KTN

Oświadczenie autora publikacji w KTN

Polityka KTN w zakresie działalności wydawniczej

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Wydawnictwa ciągłe

Kieleckie Towarzystwo Naukowe jest wydawcą następujących czasopism naukowych:

 • „Rocznik Świętokrzyski”
 • „Studia Kieleckie”
 • „Monitoring Środowiska Przyrodniczego”
 • „Świętokrzyskie Studia Archiwalno-Historyczne”.

„Rocznik Świętokrzyski”, założony w 1962 roku, od 22 tomu ukazuje się w dwóch seriach:

Seria A – Nauki Humanistyczne i Seria B – Nauki Przyrodnicze.

W 2018 roku powołano nową serię:

Seria C – Nauki Społeczne.

W Serii A zamieszczane są recenzowane artykuły naukowe z dziedziny filologii, historii, pedagogiki, psychologii.

W Serii B zamieszczane są recenzowane artykuły naukowe z dziedziny biologii, geografii, geologii, chemii i ochrony środowiska.

W Serii c zamieszczane są recenzowane artykuły naukowe z dziedziny pedagogiki, psychologii, filozofii.

„Studia Kieleckie”, założone w 1974 roku, ukazują się od 1995 roku w seriach redagowanych przez  sekcje Kieleckiego Towarzystwa Naukowego. Każda seria miała osobną numerację zeszytów:

– Bibliologiczno-Prasoznawczej

– Filologicznej

– Geologiczno-Geograficznej

– Historycznej

W roku 2012 Kieleckie Towarzystwo Naukowe wraz z Archiwum Państwowym w Kielcach powołało serię
wydawniczą pt. ” Świetokrzyskie Studia Archiwalno-Historyczne”.

Wykaz publikacji wydanych przez KTN od roku 1958: