Wpływ emisji alkalicznej na gleby i bory sosnowe w „Białym Zagłębiu”

5,00

Anna Świercz

WPŁYW EMISJI ALKALICZNEJ

NA GLEBY I BORY SOSNOWE

W „BIAŁYM ZAGŁĘBIU”

CZĘŚĆ 1

Kielce 1997

Wydawcy:

POLSKA AKADEMIA NAUK

ODDZIAŁ W KRAKOWIE

Format: B5 (168 x 237)

Oprawa: miękka, klejona

Objętość: 206 stron

Opis

Anna Świercz

WPŁYW EMISJI ALKALICZNEJ

NA GLEBY I BORY SOSNOWE

W „BIAŁYM ZAGŁĘBIU”

CZĘŚĆ 1

Kielce 1997

„W krajach wysoko rozwiniętych zakłady cementowo-wapiennicze nie stanowią zagrożenia dla środowiska ze względu na hermetyczność źródeł pylenia. W Polsce, w tym także na Kielecczyźnie, wygląda to niestety inaczej. Przemysł cementowy, wapienniczy oraz kopalnictwo surowców mineralnych zlokalizowane w okręgu chęcińskim spowodowały w okresie kilkudziesięciu lat znaczną dewastację krajobrazu. (…) Prezentowana praca jest więc próbą analizy związków i zależności pomiędzy fitocenotycznym zróżnicowaniem zbiorowisk borowych a warunkami glebowo-siedliskowymi  w warunkach imisji pyłów alkalicznych. (…)”

dr hab. inż. Anna Świercz, prof. UJK

ZAWARTOŚĆ

  1. Wstęp
  2. Metodyka badań
  3. Charakterystyka fizjograficzna obszaru badań
  4. Charakterystyka pyłów emitowanych przez Zakłady Cementowo-Wapiennicze „Nowiny”
  5. Wyniki badań
  6. Skład florystyczny i struktura zbiorowisk leśnych
  7. Zależności pomiędzy wybranymi cechami glebowymi a składem zbiorowisk leśnych
  8. Następcze skutki emisji alkalicznej w ekosystemach borowych
  9. Wnioski
  10. Literatura i materiały źródłowe