Wykorzystanie organizmów wskaźnikowych w bioindykacji środowisk lądowych i wodnych na wybranych przykładach

25,00

Małgorzata Anna Jóźwiak

WYKORZYSTANIE ORGANIZMÓW WSKAŹNIKOWYCH

W BIOINDYKACJI ŚRODOWISK LĄDOWYCH I WODNYCH

NA WYBRANYCH PRZYKŁADACH

Kielce 2014

****

Wydawcy:

Kieleckie Towarzystwo Naukowe

&

Polska Akademia Nauk

Oddział w Krakowie

****

Format: B5 (161 x 240)

Oprawa: miękka, klejona, folia błysk

Objętość: 281 stron, papier kreda, 98 fotografii, 97 rycin, 46 tabel

****

ISBN 978-83-60777-53-4

****

Opis

WYKORZYSTANIE ORGANIZMÓW WSKAŹNIKOWYCH

W BIOINDYKACJI ŚRODOWISK LĄDOWYCH I WODNYCH

NA WYBRANYCH PRZYKŁADACH

Autor: Małgorzata Anna Jóźwiak

Kielce 2014

####

Rozwój metod bioindykacyjnych datuje się na początek XX wieku. W latach 60. wzrosło zainteresowanie środowisk naukowych problemami związanymi z reakcjami organizmów żywych na emitowane zanieczyszczenia. Zaobserwowano, że reakcje na toksyny wynikają z szybkiego rozwoju przemysłu, motoryzacji, chemizacji życia i dotyczą zanieczyszczeń zarówno biotopów wodnych jak i lądowych. (…)

dr hab. Małgorzata Anna Jóźwiak

####

SPIS TREŚCI:

 • Wykaz symboli i akronimów
 1. Wprowadzenie
 2. Historia bioindykacji
 3. Bioindykacja (Zakres, definicje; Biomonitoring a bioindykacja)
 4. Organizmy testowe – bioindykatory (Cechy organizmów wskaźnikowych; Kryteria klasyfikacji bioindykatorów)
 5. Metody bioindykacji stosowane w badaniach środowiskowych (Wybrane metody bioindykacji powietrza atmosferycznego; Wybrane metody bioindykacji wód powierzchniowych; Wybrane metody bioindykacji gleb)
 6. Ocena przydatności porostu Hypogymnia physodes (L.) Nyl. w biomonitoringu (Zmiany morfologiczne i kumulacja metali ciężkich w plechach porostu Hypogymnia physodes (L.) Nyl. w wyniku oddziaływania emitora punktowego w warunkach obszaru zurbanizowanego; Zmiany morfologiczne w plechach porostu Hypogymnia physodes (L.) Nyl. w wyniku oddziaływania przemysłowego emitora punktowego; Wpływ zanieczyszczeń emitowanych liniowo na organy rozmnażania wegetatywnego i kumulację metali ciężkich w plechach porostu Hypogymnia physodes (L.) Nyl.; Zastosowanie mikroskopu elektronowego skaningowego w analizach zmian anatomicznych plech porostu Hypogymnia physodes (L.) Nyl. poddawanych wpływowi zanieczyszczeń komunikacyjnych w obszarach zurbanizowanych; Zastosowanie mikroskopu elektronowego transmisyjnego w analizie zmian budowy komórek fotobionta i mykobionta w plechach porostów poddawanych wpływowi zanieczyszczeń na obszarach zurbanizowanych; Ektohydryczność Hypogymnia physodes (L.) Nyl. i rola warstwy kory górnej w akumulacji metali ciężkich w układzie grzybowo-glonowym plechy porostu)
 7. Ocena zanieczyszczenia powietrza wzdłuż tras komunikacyjnych z wykorzystaniem mchu Pleurozium schreberi (Brid.) Mitt. (Analiza ilościowa i jakościowa na zawartość metali ciężkich; Analiza termiczna; Analiza ilościowa i jakościowa wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych zaabsorbowanych w Pleurozium schreberi; Zmiany makroskopowe i mikroskopowe mchu Pleurozium schreberi (Brid.) Mitt. eksponowanego na zanieczyszczenia komunikacyjne)
 8. Bioindykacja środowiska wodnego z wykorzystaniem malakofauny detrytofagicznej (Wykorzystanie rozdętki zaostrzonej (Physella acuta Draparnaud 1805) do oceny stopnia zanieczyszczenia zbiornika Zalew Kielecki; Ocena przydatności mięczaków z rodzaju Lymnaea, Physella, Planorbarius do kontroli zbiorników retencyjnych o zróżnicowanej antropopresji)
 9. Możliwości bioindykacji środowiska glebowego (Wykorzystanie hybrydy kalifornijskiej Red Hybryd of California [Eisenia fetida (Sav.)] w bioindykacji)
 10. Podsumowanie
 11. Literatura
 • Spis fotografii
 • Spis rycin
 • Spis tabel
 • Summary – The use of indicative organism in bioindication of land and water environments with the chosen examples

####

Recenzenci:

 • prof. dr hab. Katarzyna Sawicka-Kapusta (Uniwersytet Jagielloński)
 • prof. dr hab. Bogusław Andrzej Wiłkomirski (Uniwersytet Warszawski)

Opracowanie redakcyjne, formatowanie:

 • Olga Darewicz-Uberman

Projekt okładki:

 • Małgorzata Anna Jóźwiak

Patronat:

 • Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie

####