Życie kulturalne Kielc 1945-1975

10,00

Adam Jachimczyk

ŻYCIE KULTURALNE KIELC

1945-1975

Kielce 2002

****

Wydawca:

Kieleckie Towarzystwo Naukowe

****

Format: B5 (164 x 232)

Oprawa: miękka, klejona, folia błysk

Objętość: 381 stron

****

ISBN 83-86006-64-1

****

Opis

ŻYCIE KULTURALNE KIELC

1945-1975

Autor: Adam Jachimczyk

Kielce 2002

####

Wydano z funduszy:

 • Komitetu Badań Naukowych w Warszawie
 • Instytutu Bibliotekoznawstwa i Dziennikarstwa Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Urzędu Miasta Kielce

####

W sierpniu 1957 r. W. Gombrowicz, nie zgadzając się na inscenizację „Ślubu” w Teatrze im. S. Żeromskiego, pisał: „Bomba nie jest po to, aby wybuchała na peryferiach. Bomba jest, aby podłożyć ją w samym centrum. Nikt nie celuje z armaty gdzie indziej, niż w sam środek”. Autor „Ferdydurke” potwierdzał w ten sposób powszechną opinię o Kielcach jako ośrodku pozostającym poza głównym nurtem życia kulturalnego kraju. (…)

dr Adam Jachimczyk

####

SPIS TREŚCI:

 • Wykaz skrótów
 • Wstęp

ŻYCIE KULTURALNE KIELC W LATACH 1945-1947

 • Organizacja struktur zarządzania życiem kulturalnym
 • Środowiska twórcze: Teatralne; Literackie; Muzyczne; Plastyczne
 • Instytucje kultury: Biblioteki  i księgarnie; Muzeum Świętokrzyskie; Działalność świetlicowa na terenie miasta
 • Wokół modelu polityki kulturalnej 1945-1947

KULTURA KIELECKA W LATACH 1948-1955

 • Uwarunkowania polityki kulturalnej
 • Środowiska twórcze: Teatralne; Literackie; Muzyczne; Plastyczne; Prasa społeczno-kulturalna i środowisko dziennikarskie Kielc
 • Instytucje kultury: Biblioteki i księgarnie; Muzeum Świętokrzyskie; Świetlice ośrodkami popularyzacji socrealistycznej kultury; Wojewódzki Dom Kultury Związków Zawodowych

ŻYCIE KULTURALNE MIASTA W OKRESIE POPAŹDZIERNIKOWYM

 • Charakterystyka założeń polityki kulturalnej w latach 1956-1975: Organizacja systemu zarządzania życiem kulturalnym w latach 1956-1975
 • Środowiska twórcze: Teatralne; Literackie; Muzyczne; Plastyczne; Prasa społeczno-kulturalna i środowisko dziennikarskie
 • Instytucje kultury: Biblioteki i księgarnie; Muzeum Narodowe; Kluby i świetlice; Wojewódzki Dom Kultury; Kina
 • Regionalne imprezy kulturalne
 • Zakończenie
 • Bibliografia
 • Indeks nazwisk
 • Wykaz tabel i rycin
 • Cultural life of Kielce between 1945 and 1975 – Summary

####

Recenzenci:

 • prof. dr hab. Dariusz Jarosz
 • prof. dr hab. Jerzy Myśliński

Opracowanie edytorskie:

Projekt okładki:

 • Andrzej Zawada

Tłumaczenie na język angielski:

 • Andrzej Diniejko

Łamanie:

 • Józef Bąkowski

Druk i oprawa:

####