Loading...
1980-1989 2016-06-13T16:38:12+02:00

1980

1. Marcinkowski Stanisław: Miasta Kielecczyzny. Przemiany społeczno-gospodarcze 1815-1869

1981

1.Dziecko w literaturze współczesnej. Materiały z sesji naukowej z okazji Międzynarodowego Roku Dziecka 1 czerwca 1979r., pod red. Marii Furtak

2. Meducki Stanisław: Przemysł i klasa robotnicza w dystrykcie radomskim w okresie okupacji hitlerowskiej

3. Piechnik Mieczysław: Sytuacja i potrzeby mieszkaniowe w regionie kieleckim w latach powojennych

1982

1. Pacławski Jan: Problemy kompozycyjne twórczości Józefa Mortona

1983

1. Pawlina-Meducka Marta: Życie kulturalne Kielc 1918-1939

2. Pisarze regionu świętokrzyskiego, Seria I, t. I, pod red. Jana Pacławskiego

1984

1. Grzywna Józef: Zjednoczenie Lewicy Chłopskiej „Samopomoc” w woj. kieleckim w latach 1928-1931

2. Kopertowska Danuta: Nazwy miejscowe województwa kieleckiego

3. Renz Regina: Rzemiosło województwa kieleckiego w okresie międzywojennym. Aspekty społeczne i gospodarcze

1985

1. Bibliografia województwa kieleckiego za 1981 rok, oprac. Ludmiła  Kowalczyk-Mroczkowska

1986

1. Statut Kieleckiego Towarzystwa Naukowego

1987

1. Będziński Andrzej: Schyłkowy okres rękodzielniczej produkcji papieru między Pilicą a Wisłą

2. Dzieje Kielecczyzny w historiografii Polski Ludowej. Baza źródłowa, cz. I, pod red. Zenona Guldona, Mieczysława B. Markowskiego

3. Dzieje Kielecczyzny w historiografii Polski Ludowej, cz. II, pod red. Zenona Guldona, Mieczysława Markowskiego

4. Głazek Tadeusz: Murawy i zarośla kserotermiczne wzgórz wapiennych okręgu chęcińskiego

5. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska „Ogniwo” w Białogonie 1907-1987, pod red. Czesława Szczepańczyka

6. Pisarze regionu świętokrzyskiego, Seria I, t. II, pod red. Jana Pacławskiego

1988

1. Dzieje Bliżyna: materiały z sesji naukowej 22 czerwca 1985,  red. Zenon Guldon

2. Guldon Zenon, Krzysztanek Karol: Kieleckie Towarzystwo Naukowe 1957-1987

3. Iwaniak Stefan: Migracje chłopów kieleckich (1945-1949)

4. Maciejczak Bożena: Flora synotropijna Kielc, Skarżyska-Kamiennej i Starachowic

1989

1. Biuletyn-sprawozdanie z pierwszego dnia XXXVIII dni klinicznych lekarzy województwa kieleckiego w Busku-Zdroju – 1988, pod red. Stanisława  Głuszka

2. Caban Wiesław: Z dziejów powstania styczniowego w rejonie Gór Świętokrzyskich

3. Kielecczyzna w okresie II wojny światowej: zestawienie bibliograficzne, oprac. Eugeniusz Kosik, Stanisław Meducki

4. Ludność żydowska w regionie świętokrzyskim: materiały z sesji naukowej w Starachowicach 17 X 1987,  pod red. Zenona Guldona

5. Martyrologia i eksploatacja wsi polskiej pod hitlerowską okupacją: materiały z sesji naukowej odbytej w dniach 29-30 listopada 1985 roku w Borkowie

6. Sprawozdanie z działalności Kieleckiego Towarzystwa Naukowego za kadencję 1986-1989