Monitoring Środowiska Regionu Świętokrzyskiego 2

5,00

MONITORING ŚRODOWISKA

REGIONU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

NR 2

Redakcja naukowa: Alojzy Kowalkowski

Kielce 1994

****

Wydawca:

Kieleckie Towarzystwo Naukowe

****

Format: A4 (212 x   294)

Oprawa: miękka, klejona, folia błysk

Objętość: 86 stron

****

ISSN 1230-946x

ISBN 83-900804-2-7

****

Monitoring Środowiska Przyrodniczego

****

Opis

MONITORING ŚRODOWISKA REGIONU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

NR 2/94

Redakcja naukowa: Alojzy Kowalkowski

Kielce 1994

####

Publikacja wydana ze środków:

 • Ministerstwa Edukacji Narodowej
 • Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Świętokrzyskiego Parku Narodowego
 • Kieleckiego Towarzystwa Naukowego

####

(…) Zeszyt 2/94 Monitoringu Środowiska Regionu Świętokrzyskiego ukazuje się w momencie inauguracji obrad Ogólnopolskiego Sympozjum pt. Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego w dniach 13-14.10.1994 na Świętym Krzyżu. W zeszycie tym zachowaliśmy przyjęty podział na 3 grupy problemowe – koncepcje, metody, wyniki, odpowiednio do tego porządkując publikowane prace. (…)

prof. dr hab. inż. Alojzy Kowalkowski

####

ZAWARTOŚĆ:

 • Przedmowa – Alojzy Kowalkowski

KONCEPCJE

 1. Marek Jóźwiak – Regionalny monitoring erozji – zadania i metody
 2. Tymoteusz Wróblewski – Koncepcja regionalnej inspekcji geologicznej – narzędzia ekogeologicznego monitoringu litosfery
 3. Piotr M. Słomkiewicz, Jan A. Zdenkowski – Projekt organizacji specjalistycznej sieci laboratoriów środowiskowych oznaczających zanieczyszczenia wody na terenie województwa kieleckiego

METODY

 1. Elżbieta Bezak-Mazur, Anna Rabajczyk Korelacje między zawartością ołowiu, kadmu i niklu z wartościami pH w wodach i osadzie dennym rzeki Lubrzanki
 2. Jerzy Oszczudłowski – Wybrane aspekty oznaczania stężenia wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w wodzie metodą chromatografii gazowej
 3. Piotr M. Słomkiewicz – Technologiczne zagadnienia wykorzystania szlamów pofermentacyjnych z komunalnych oczyszczalni ścieków
 4. Janusz Braziewicz, Ewa Braziewicz, Sławomir Chojnacki, Marek Pajek, Jacek Semaniak – Analiza rentgenowska próbek środowiskowych
 5. Alojzy Kowalkowski – Metodyka badań ilościowo-jakościowych cech opadu organicznego na stacjach geoekologicznych Święty Krzyż i Góra Malik

WYNIKI

 1. Jerzy L. Olszewski, Grzegorz Żarnowiecki, Hanna Rzepka – Prędkość i kierunek wiatru na Świętym Krzyżu
 2. Jerzy L. Olszewski, Grzegorz Żarnowiecki, Agata Pułanik – Widzialność na Świętym Krzyżu
 3. Marcin Kos, Genowefa Kowalczewska, Jan Prażak – Raport wyników badań jakości wód podziemnych w sieci monitoringu regionalnego w województwie kieleckim
 4. Alojzy Kowalkowski, Józef Kocoń – Katena pedolitogeniczna z rezydualnych czerwonych zwietrzelin wapieni dewońskich i piasków wodnolodowcowych na wzgórzu Malik
 5. Jadwiga Barga-Więcławska – Zespoły ślimaków lądowych (Gastropoda terrestria) jako składnik monitoringu środowiska na Świętym Krzyżu i na Górze Malik
 6. Andrzej Leśniak – Monitoring zgrupowań Carabidae (Coleoptera) na powierzchniach Święty Krzyż i Góra Malik w latach 1992 i 1993

####

Redakcja techniczna:

 • Sławomir Szwarc

Korekta:

 • Anna Wiejacz
 • Roman Bronisz

Skład i druk:

 • Zakład Poligraficzny, Kielce, ul. Żeromskiego 30, tel. (041) 615681

Nakład:

 • 500 egz.

####