Rocznik Świętokrzyski. Seria B – Nauki Przyrodnicze nr 32

5,00

ROCZNIK ŚWIĘTOKRZYSKI

SERIA B

NAUKI PRZYRODNICZE

NR 32

Redakcja naukowa: Małgorzata Anna Jóźwiak

Kielce 2011

Wydawcy:

 

KATEDRA OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA

UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH

 

Patronat:

 

Format: B5 (161 x 239)

Oprawa: miękka, klejona, folia błysk

Objętość: 141 stron (+ wkładka z 12 fotografiami i 3 rycinami – 5 stron)

www.rocznikswietokrzyski.pl

Opis

ROCZNIK ŚWIĘTOKRZYSKI

SERIA B

NAUKI PRZYRODNICZE

NR 32

Redakcja naukowa: Małgorzata Anna Jóźwiak

Kielce 2011

 

„Rocznik Świętokrzyski Seria B – Nauki Przyrodnicze wydawane przez Kieleckie Towarzystwo Naukowe to publikacja ukazująca się od 49 lat.Do 2009 roku czasopismo miało charakter lokalny. Publikowali w nim pracownicy naukowi związani przede wszystkim z uczelniami kieleckimi, pokazując wyniki swoich badań i osiągnięcia naukowe. Dwa ostatnie lata (2009, 2010) to czas, w którym nawiązywano kontakty z uczelniami i instytucjami badawczymi spoza regionu (Politechnika Białostocka – Wydział Architektury, Uniwersytet Warszawski – Instytut Botaniki, Uniwersytet Pedagogiczny – Kraków – Zakład Dydaktyki Geografii, Uniwersytet Wrocławski – Wydział Biologiczny, Stacja Naukowo-Badawcza IGiPZ PAN – Szymbark, Instytut Przyrodniczy Falenty, JUNG – Puławy). Poszukiwano również wielu kontaktów z uczelniami zagranicznymi, zapraszając ich pracowników nauki do współpracy redakcyjnej i recenzenckiej (Stany Zjednoczone, Rosja, Uzbekistan). (…)”

dr hab. Małgorzata Anna Jóźwiak

 

ZAWARTOŚĆ:

 1. Małgorzata Anna Jóźwiak – Przedmowa
 2. Daniel Gałek, Franciszek Woch – Analiza zmian populacji bobra europejskiego (Castor fiber) na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego
 3. Łukasz Grzeszczyk, Franciszek Woch – Analiza zmian udziału poszczególnych gatunków drzew w drzewostanie Świętokrzyskiego Parku Narodowego
 4. Justyna Jaworska – Chronione grzyby z rodzaju Geastrum w Górach Świętokrzyskich
 5. B. A. Muminov – A zoogeographic analysis of noctuid fauna in Uzbekistan [Analiza zoogeograficzna nocnych motyli Uzbekistanu]
 6. Monika Podgórska, Przemysław Wójcik – Barszcz Sosnowskiego (Heracleum sosnowskyi Manden., Apiaceae) u podnóża Góry Zelejowej w gminie Chęciny (Wyżyna Małopolska)
 7. Joanna Pytel – Ocena akumulacji wybranych metali w glebach zbiorowisk żyznej buczyny z podzwiązku Dentario glandulosae-Fagenion na terenach chronionych o zróżnicowanej antropopresji
 8. Anna Rabajczyk, Anna Garbala – Rola osadu czynnego w redukcji zanieczyszczeń nieorganicznych na przykładzie oczyszczalni ścieków w Suchedniowie
 9. U. T. Sharafutdinova, B. A. Salakhutdinov, A. K. Tashmukhamedova, U. Z. Mirkhodjaev – Interaction between membrane-active crown-ethers and multilamellar lipid dispersion [Oddziaływanie między błonoaktywnymi eterami koronowymi a multilamellarną dyspersją lipidową]
 10. Ligia Tuszyńska – The role of Education for Sustainable Development during the postgraduate studies in the field of Environment Protection [Rola edukacji w zakresie zrównoważonego rozwoju realizowanej podczas studiów podyplomowych z Ochrony środowiska]
 11. Małgorzata Widłak – Toksyczność glinu wyzwaniem środowiskowym (przegląd literatury)

Ryciny i fotografie w kolorze