Rocznik Świętokrzyski. Seria B – Nauki Przyrodnicze nr 36

12,00

ROCZNIK ŚWIĘTOKRZYSKI

SERIA B – NAUKI PRZYRODNICZE

NR 36

Redakcja naukowa: Małgorzata Anna Jóźwiak

Kielce 2015

***

Wydawca:

***

Patronat:

Polska Akademia Nauk

Oddział w Krakowie

***

Format: B5 (160 x 235)

Oprawa: miękka, klejona, folia błysk

Objętość: 169 stron + 6 stron wkładki na papierze kreda z rycinami i zdjęciami w kolorze

ISSN 1427-5929

www.rocznikswietokrzyski.pl

Opis

ROCZNIK ŚWIĘTOKRZYSKI

SERIA B – NAUKI PRZYRODNICZE

NR 36

Redakcja naukowa: Małgorzata Anna Jóźwiak

Kielce 2015

###

Publikacja dofinansowana ze środków:

 • Kieleckiego Towarzystwa Naukowego

###

(…) Ponieważ treści publikowane w Roczniku obejmują wszystkie dziedziny z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, zmieni się układ czasopisma. Zgodnie z treścią nadesłanych artykułów publikowane będą w blokach przedmiotowych, a nie jak do tej pory w układzie alfabetycznym nazwisk autorów. (…)

dr hab. Małgorzata Anna Jóźwiak

###

SPIS TREŚCI:

 • Przedmowa – Małgorzata Anna Jóźwiak
 1. Witold Bochenek – Klimatyczne uwarunkowania imisji gazowych zanieczyszczeń powietrza na Stacji Badawczej IGiPZ PAN w Szymbarku w latach 2005-2014
 2. Janina Borysiak – Biodiversity of phytogenic aeolian landforms in the Gobi desert (China) [Bioróżnorodność fitogenicznych form eolicznych na pustyni Gobi (Chiny)]
 3. Małgorzata Anna Jóźwiak – Roślinność strefy subtropikalnej w Regionie Autonomicznym Kuangsi-Czuang – Guangxi (Chiny SN) na wybranych przykładach
 4. Marek Jóźwiak – Zanieczyszczenie powietrza w największych miastach w Chinach
 5. Marek Jóźwiak, Małgorzata Anna Jóźwiak, Rafał Kozłowski – Dynamika opadu organicznego na terenie rezerwatu przyrody Jaskinia Raj
 6. Rafał Kozłowski, Marek Jóźwiak – Zastosowanie wskaźników do oceny geoekosystemu w południowo-zachodniej części Gór Świętokrzyskich
 7. Lidia Poniży – The role and importance of green areas in the context of spatial development of cities in the People Republic of China [Rola i znaczenie terenów zielonych w kontekście rozwoju przestrzennego miast w Chińskiej Republice Ludowej]
 8. A. Zhutov, T. Gubina, S. Rogacheva, N. Shilova, B. Wiłkomirski -Use of macrophytes for demiralization of salinized water reservoirs [Zastosowanie marofitów do demineralizacji zasolonych zbiorników wodnych]
 9. Joanna Fac-Beneda – Wielkie rzeki Chin – funkcjonowanie, zasoby, symbolika
 10. Iwona Piotrowska – Determinants of the development of school and univesity education in China [Determinanty rozwoju szkoły i szkolnictwa wyższego w Chinach]
 11. Janusz Sielski, Maria Rebeka Matejko – Stała stymulacja serca – próba powiązania liczby wszczepianych urządzeń z zanieczyszczeniem środowiska
 • JERZY LESZEK OLSZEWSKI (1937-2015) – Krzysztof Jarzyna
 • Ryciny i fotografie w kolorze
 • Instrukcja dla Autorów

###

Rada Naukowa:

 • B. Dzięgielewski (Southern Illinois University Carbondale – USA)
 • B. Godzik (Instytut Botaniki PAN – PL)
 • M.A. Jóźwiak (Kieleckie Towarzystwo Naukowe – PL)
 • A. Lyubimov (The Herzen State Pedagogical University of Russia – RUS)
 • U.Z. Mirkhodjaev (National University of Uzbekistan – UZ)
 • B.A. Muminov (National University of Uzbekistan – UZ)
 • E.M. Nesterov (The Herzen State Pedagogical University of Russia – RUS)
 • L. Tuszyńska (Uniwersytet Warszawski – PL)
 • B. Wiłkomirski – przewodniczący (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach – PL)
 • M. Jóźwiak – sekretarz (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach – PL)

Redaktor naczelna:

 • Małgorzata Anna Jóźwiak

Redaktorzy tematyczni:

 • Elżbieta Bezak-Mazur, dr hab. prof. PŚk, Politechnika Świętokrzyska, Polska (ochrona wód, ochrona środowiska)
 • Danuta Cichy, prof. dr hab., Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie, Polska (ochrona środowiska, dydaktyka)
 • Wiesław Fałtynowicz, prof. dr hab., Uniwersytet Wrocławski, Polska (biologia, lichenologia)
 • Przemysław Rybiński, dr inż prof. UJK, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Polska (chemia organiczna, technologia polimerów)
 • Katarzyna Sawicka-Kapusta, prof. dr hab., Uniwersytet Jagielloński, Polska (zoologia, monitoring środowiska)
 • Bożena Wójtowicz, dr hab. prof. UP, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie (geografia, dydaktyka)
 • Ryszard Świetlik, dr hab. prof. PR, Politechnika Radomska, Polska (chemia nieorganiczna, inżynieria środowiska)
 • Maria Żygadło, dr hab. prof. PŚk, Politechnika Świętokrzyska w Kielcach, Polska (chemia nieorganiczna, inżynieria środowiska)

Redaktor językowy:

 • Danuta Leszczyńska, prof. dr, Jackson State University (USA)

Redaktor statystyczny:

 • Zbigniew Długosz, prof. dr hab., Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska

Druk:

 • Zakład Małej Poligrafii w Kielcach, nakład 150 egz.

###