Rocznik Świętokrzyski. Seria C – Nauki Społeczne nr 4

15,00

ROCZNIK ŚWIĘTOKRZYSKI

SERIA C

NAUKI SPOŁECZNE

NR 4

SPOŁECZEŃSTWO – WYZWANIA I NADZIEJE

Redakcja naukowa: Tomasz Łączek

Kielce 2023

****

Wydawca:

Kieleckie Towarzystwo Naukowe

****

Format: B5 (165 x 235)

Oprawa:  miękka, klejona, folia błysk

Objętość: 218 stron

****

ISSN 2545-3505

ISBN 978-83-965728-5-1

****

Opis

ROCZNIK ŚWIĘTOKRZYSKI

SERIA C

NAUKI SPOŁECZNE

NR 4

SPOŁECZEŃSTWO – WYZWANIA I NADZIEJE

Redakcja naukowa: Tomasz Łączek

Kielce 2023

####

 • Publikacja została wydana dzięki wsparciu Darczyńców, którzy przekazali 1,5% podatku na rzecz Kieleckiego Towarzystwa Naukowego jako organizacji pożytku publicznego.

####

Czwarty tom „Rocznika Świętokrzyskiego” serii C poświęcony jest problematyce związanej z naukami społecznymi i posiada tytuł tematyczny „Społeczeństwo – wyzwania i nadzieje”. Jednoznacznie ukierunkowuje to zakres znajdujących się w nim zagadnień. Autorami poszczególnych opracowań są wykładowcy akademiccy, pedagodzy, socjolodzy, kulturoznawcy, pracownicy sektora pomocy publicznej, studenci. Zaprezentowane teksty poświęcone zostały szeroko rozumianym kwestiom funkcjonowania człowieka w społeczeństwie z uwzględnieniem kontekstu problematyki, którą zajmują się naukowo poszczególni badacze. (…)

dr Tomasz Łączek

####

SPIS TREŚCI:

 • Wprowadzenie – Tomasz Łączek

ARTYKUŁY I ROZPRAWY

 1. Małgorzata Kaliszewska, Mirosław Cholewiński – Nowe umiejętności życiowe jako nadzieja na lepsze funkcjonowanie człowieka w zmiennym i niepewnym świecie. Głosy studentów i nauczycieli akademickich
 2. Tadeusz Sakowicz – Kultura materialna zwierciadłem kultury duchowej – dynamika i ograniczenia rozwoju (na przykładzie więźniów, nie tylko kryminalnych)
 3. Justyna Żelichowska – Lokalne środowisko życia dzieci z rodzin niepełnych na przykładzie województwa świętokrzyskiego. Raport z badań
 4. Lidia Salata-Zasacka – „Inny” / „Obcy” nie znaczy gorszy – w opozycji do wykluczania
 5. Joanna Sądel, Karolina Wiśniewska – Znaczenie rodziny w życiu dziecka przewlekle chorego
 6. Karolina Klimczyk-Miśtal – Integracja społeczna uchodźców z Ukrainy. Przykład działalności Domu Polsko-Ukraińskiego w Kielcach
 7. Rafał Kołodziejczyk, Patryk Manowiecki Phishing jako zagrożenie cybernetyczne występujące wśród młodzieży
 8. Justyna Dobrołowicz – Szkoła w dyskursie publicznym. Niewydolna. Kosztowna. Zbędna?
 9. Tomasz Łączek, Maciej Zaręba – Współczesne patologie wśród młodzieży jako czynnik utrudniający osiąganie sukcesów
 10. Wioletta Praszek – Uczenie się i nauczanie online: pozytywne i negatywne aspekty zjawiska. Obowiązki nauczyciela, ucznia i dyrektora szkoły
 11. Grzegorz Białas – Osamotnienie i niepokój w czasie studiów zagranicznych
 12. Tomasz Łączek – Sukces życiowy a rozwój własnego potencjału osobowego

RECENZJE I SPRAWOZDANIA

 1. Monika Wojtkowiak – Recenzja książki pt. Między wspólnotą a wyobcowaniem. Człowiek w kontekście współczesnych przeobrażeń społeczeństwa i rodziny autorstwa Łukasza Szwejki, Bogdana Więckiewicza i Piotra Tomasza Nowakowskiego
 2. Tomasz Łączek – Sprawozdanie z  VII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Sukces życiowy  w społeczeństwie osiągnięć”, zorganizowanej 2 czerwca 2023 roku na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach

####

Rada Naukowa serii C:

 • Nicola Barbieri  (Włochy)
 • Stanisław Cygan (UJK w Kielcach)
 • Vija Dislere (Łotwa)
 • Paulina Forma (UJK w Kielcach)
 • Elżbieta Huk-Wieliczuk (AWF w Warszawie)
 • Małgorzata Kaliszewska (Uczelnia Jańskiego w Łomży)
 • Tomasz Łączek (UJK w Kielcach)
 • Ewa Nowak (UJK w Kielcach)
 • Tadeusz Sakowicz (UJK w Kielcach)
 • Vineta Tetere (Łotwa)
 • Weronika Wrona-Wolny (AWF w Krakowie)
 • Bożena Zawadzka (UJK w Kielcach)
 • Ilona Żeber-Dzikowska (UJK w Kielcach)

Kolegium Redkacyjne:

 • Tomasz Łączek – redaktor naczelny
 • Tadeusz Sakowicz – zastępca redaktora naczelnego
 • Małgorzata Kaliszewska – sekretarz redakcji

Redaktorzy tematyczni:

 • Elżbieta Huk-Wieliczuk
 • Małgorzata Kaliszewska
 • Tomasz Łączek
 • Ewa Nowak
 • Tadeusz Sakowicz
 • Weronika Wrona-Wolny

Redaktor językowy:

 • Magdalena Ożarska – język angielski

Recenzenci:

 • Mirosław Kowalski (Uniwersytet Zielonogórski)
 • Kinga Przybyszewska (Akademia Nauk Stosowanych w Koninie)

Redaktor tomu:

 • Tomasz Łączek

Projekt okładki:

 • Agnieszka Dolecka

Redakcja techniczna, skład i łamanie:

 • Jadwiga Popowska

Redakcja i korekta:

 • Magdalena Rudnik

Druk i oprawa:

Nakład:

 • 60 egzemplarzy

####