Studia Kieleckie nr 84

2,00

STUDIA

KIELECKIE

4/84

Zeszyt Przyrodniczy

Redakcja naukowa: Jan Gienc, Barbara Sylwestrzak

Kielce 1994

****

Wydawca:

Kieleckie Towarzystwo Naukowe

****

Format: B5 (167 x 243)

Oprawa: miękka, klejona

Objętość: 130 stron

****

ISSN 0137-4354

****

Opis

STUDIA

KIELECKIE

4/84

Zeszyt Przyrodniczy

Redakcja naukowa: Jan Gienc, Barbara Sylwestrzak

KWARTALNIK 1994

####

Wydano z funduszów

 • Komitetu Badań Naukowych w Warszawie

####

W kolejnym przyrodniczym zeszycie kwartalnika „Studia Kieleckie” prezentujemy Czytelnikom osiemnaście prac badawczych. Artykuły dotyczą różnych zagadnień wiedzy biologicznej, są wśród nich prace z botaniki, fizjologii roślin i fizjologii zwierząt, genetyki, biochemii, zoologii i ekologii. Przedstawione wyniki badań oprócz znaczenia ogólnopoznawczego mają związek z praktyką, ochroną środowiska, stanowią źródło wiedzy ekologicznej. (…)

prof. dr hab. Jan Gienc

dr Barbara Sylwestrzak

####

SPIS TREŚCI:

 • Od Redakcji – Jan Gienc, Barbara Sylwestrzak

ARTYKUŁY

 1. Jolanta Rysińska, Hanna Stępkowska – Ocena aktywności aldolazy i dehydrogenazy mleczanowej w surowicy krwi kurcząt po ich obciążeniu egzogenną glukozą
 2. Hanna Stępkowska, Jolanta Rysińska – Aktywność aminotransferaz w surowicy krwi kurcząt różnych ras po ich obciążeniu egzogenną glukozą
 3. Barbara Bojczuk, Henryk Bojczuk – Poziom potasu we krwi owiec
 4. Ewa Pierzycka-Wilczewska – Zmiany aktywności fosfatazy zasadowej i ceruloplazminy w tkankach kurcząt różnorasowych po obciążeniu glukozą
 5. Teodora Król, Marian Szmidt, Anna Lankoff – Wpływ retinolu i roaccutanu na zmiany biochemiczne i morfologiczne w hepatocytach wątroby myszy
 6. Małgorzata Sylwestrzak-Wiatrowska – Zmienność subfrakcji histonu H1 erytrocytów różnych odmian przepiórki japońskiej
 7. Elżbieta Stachurska, Barbara Sylwestrzak, Marianna Skalska, Urszula Staszewska – Wartość biologiczna nasion ślazówki turyngskiej Lavatera thuringiaca
 8. Barbara Sylwestrzak, Elżbieta Stachurska, Marianna Skalska – Charakterystyka kolekcji jednorocznych gatunków lucerny
 9. Barbara Sylwestrzak, Zygmunt Staszewski – Wzrost i rozwój linii barwinka różowego Catharanthus roseus (L) G. Don w warunkach szklarniowych
 10. Maria Bertman – Nowe stanowisko Hedruris androphora Nitzsch, 1821 (Nematoda, Hedruridae) w województwie kieleckim
 11. Maria Bertman Neoxysomatium brevicaudatum (Zeder, 1800) (Nematoda Oxyuridae) u traszek (Triturus vulgaris L., T. cristatus i T. alpestris)
 12. Barbara Ichniowska-Korpula – Cykl życiowy i pionowy zasięg występowania płazów (Amphibia) obszaru Łysogór Krainy Gór Świętokrzyskich
 13. Anna Chruszcz – Otwornice mioceńskie (Baden) z profilu wiertniczego w Cetyni i Husowie (Przedgórze Karpat)
 14. Zofia Mężyk – Przyczynek do znajomości biegaczowatych (Coleoptera, Carabidae) w lasach strefy podmiejskiej Kielc
 15. Krzysztof Werstak – Wpływ temperatury powietrza na wyniki hodowli wybranych gatunków złotooków (Chrysopidae, Neuroptera)
 16. Joanna Pająk, Irena Wiąckowska – Przyczynek do poznania fauny pryzm kamiennych na miedzach pól kieleckich
 17. Andrzej Borkowski – Biologia i ekologia owadów z rodziny Scolytidae zasiedlających drzewa iglaste w otulinie Suchedniowsko-Oblęgorskiego Parku Krajobrazowego
 18. Joanna Ślusarczyk – Badania nad kompleksem pasożytów mszyc (Hymenoptera: Aphidiidae) żerujących na sośnie
 • Kronika działalności Kieleckiego Towarzystwa Naukowego (II półrocze 1994) – Nina Modrzejewska

####

Komisja Wydawnicza

 • Wiesław Caban
 • Zygmunt Dziewięcki
 • Maria Garbaczowa
 • Stanisław Głuszek
 • Andrzej Jeżowski (wiceprzewodniczący)
 • Marek Kątny
 • Alojzy Kowalkowski
 • Maciej G. Lubczyński
 • Bożena Maciejczak
 • Mieczysław B. Markowski (przewodniczący)
 • Iwona Sabat-Rosłoniec
 • Lech Stępkowski
 • Zenon Szczerba (sekretarz)

Recenzenci

 • prof. dr hab. Henryk Jurkiewicz
 • prof. dr hab. Adam Kołątaj
 • prof. dr hab. Maria Krajewska
 • prof. dr hab. Henryk Lach
 • prof. dr hab. Andrzej Leśniak
 • prof. dr hab. Aleksandra Malinowska
 • dr hab. Władysław Sowa
 • prof. dr hab. Zygmunt Staszewski
 • prof. dr hab. Stanisław Wiąckowski
 • prof. dr hab. Władysław Zamachowski
 • prof. dr hab. Jadwiga Złotorzycka
 • prof. dr hab. Maciej Żurkowski

Redakcja naukowa

 • prof. dr hab. Jan Gienc
 • dr Barbara Sylwestrzak

Adiustacja i korekta

 • Wojciech Szczerba

Redakcja techniczna i koordynacja

 • Agencja Wydawnicza „Kwant”

Skład komputerowy

 • Andrzej Wiśniewski

Druk

 • WUS. Oddział Poligraficzny w Kielcach

####