Studia Kieleckie – Seria Historyczna nr 4

2,00

STUDIA KIELECKIE

SERIA HISTORYCZNA

NR 4

Redakcja naukowa: Elżbieta Słabińska

Kielce 2004

Wydawcy:

 

INSTYTUT HISTORII

AKADEMII ŚWIĘTOKRZYSKIEJ

 

Format: B5 (170 x 240)

Oprawa: miękka, klejona, folia błysk

Objętość: 197 stron

Opis

STUDIA KIELECKIE

SERIA HISTORYCZNA

NR 4

Redakcja naukowa: Elżbieta Słabińska

Kielce 2004

 

„Do rąk czytelników trafia kolejny tom >>Studiów Kieleckich<< o profilu historycznym.Zawiera on rozprawy historyków młodego pokolenia, aczkolwiek doświadczonych w pracy badawczej i naukowej. Wszystkie artykuły dotyczą regionu kieleckiego na przestrzeni XIX i XX wieku. Ich tematyka jest rozproszona, lecz przeważają prace poświęcone sprawom społeczno-gospodarczym. (…)”

dr hab. Elżbieta Słabińska

ZAWARTOŚĆ:

 1. Mariusz Nowak – Uwarunkowania oraz przejawy zaangażowania Zygmunta Wielopolskiego w życie społeczno-gospodarcze guberni kieleckiej w drugiej połowie XIX wieku – wybrane problemy
 2. Urszula Oettingen – Obraz wsi Ponidzia w oczach legionistów (marzec-maj 1915 roku)
 3. Elżbieta Słabińska – Działalność kulturalno-oświatowa inteligencji prowincjonalnej w województwie kieleckim (1918-1939)
 4. Dariusz Palacz – Zarys dziejów Związku Strzeleckiego w powiecie kieleckim w latach 1920-1939
 5. Dariusz Buras – Tłumienie przez policję wystąpień o charakterze ekonomicznym w województwie kieleckim w latach wielkiego kryzysu gospodarczego (1929-1935)
 6. Ewa Złotnicka – Przestępczość kryminalna w rejonach intensywnie uprzemysłowionych w województwie kieleckim w latach 1931-1939
 7. Elżbieta Słabińska – Ochotnicze drużyny robocze na terenie województwa kieleckiego w latach 1933-1935
 8. Tomasz Pindral – Rynek pracy w powiecie kieleckim w latach 1937-1938
 9. Jerzy Gapys – Sytuacja ekonomiczna wielkiej własności ziemskiej w rolnictwie w dystrykcie radomskim w latach 1939-1945
 10. Mariusz Nowak – Akta dotyczące funkcji publicznych sprawowanych przez Zygmunta Wielopolskiego jako urzędnika carskiej administracji w Królestwie Polskim z 1895 roku
 11. Jacek Legieć – Raport o stanie zawodowego żebractwa w guberni kieleckiej
 12. Damian Chaja – Bitwa pod Chęcinami 11 lipca 1907 roku

Recenzje

 1. Mariusz Nowak Marian Kozaczka, Ordynacja Zamojska 1919-1945, „Norbertanum Sp. z o.o. Wydawnictwo – Drukarnia – Księgarnia”, Lublin 2003, ss. 196
 2. Urszula Oettingen Marek Lis, Legioniści w Jakubowicach. Przyczynek do dziejów Legionów Polskich na ziemi sandomierskiej, Wydawnictwo PAIR Majakpress, Sandomierz – Ożarów 2004, ss. 144