Wielofunkcyjna gospodarka na obszarach wiejskich

30,00

WIELOFUNKCYJNA GOSPODARKA

NA OBSZARACH WIEJSKICH

Redakcja naukowa: Wioletta Kamińska

Kielce 2002

Wydawcy:

INSTYTUT GEOGRAFII

AKADEMII ŚWIĘTOKRZYSKIEJ

IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH

&

***

Format: B5 (163 x 233)

Oprawa: miękka, klejona, folia błysk

Objętość: 294 strony (w tym 8 stron kreda z 4 fotografiami)

ISBN 83-86006-58-7

Opis

WIELOFUNKCYJNA GOSPODARKA

NA OBSZARACH WIEJSKICH

Redakcja naukowa: Wioletta Kamińska

Kielce 2002

###

Materiały konferencji naukowej

poświęconej Profesorowi Marianowi Koziejowi

w siedemdziesiątą rocznicę urodzin

###

Przemiany polityczne i społeczne przełomu lat 80. i 90. XX w. stały się również początkiem złożonego i długofalowego procesu restrukturyzacji rolnictwa. Dominujący w przeszłości model rozwoju przestrzennego zakładał monofunkcyjność wsi i wielofunkcyjność miast. W praktyce oznaczało to, że rolnictwo traktowane było jako główna, a niejednokrotnie jedyna dziedzina działalności gospodarczej na wsi. Natomiast koncentracja pozarolniczych miejsc pracy następowała niemalże wyłącznie w miastach. Takie działanie wywołało wiele negatywnych skutków, jak np. deformacja podstawowych struktur demograficznych na obszarach wiejskich (spowodowana m.in. odpływem ludności ze wsi do miast) i kryzys mieszkaniowy czy degradacja środowiska na terenach miejskich. (…)

dr hab. Wioletta Kamińska, prof. UJK

###

SPIS TREŚCI:

 1. Wioletta Kamińska – Marian Czesław Koziej
 2. Wioletta Kamińska – Wstęp
 3. Janusz Lewandowski – Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich
 4. Tomasz Bajerowski, Jerzy Suchta – Wielofunkcyjna gospodarka na obszarach wiejskich w aspekcie uwarunkowań społeczno-gospodarczych i przestrzennych
 5. Władysław Stola – Przemiany struktury funkcjonalnej obszarów wiejskich Polski. Wybrane zagadnienia
 6. Jerzy Bański – Współczesne problemy użytkowania ziemi w Polsce
 7. Adam Marcysiak, Agata Marcysiak – Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich jako forma przezwyciężania barier restrukturyzacyjnych
 8. Kazimierz Michałowski – Sprawne zarządzanie powiatem ważnym czynnikiem rozwoju wielofunkcyjnej gospodarki na obszarach wiejskich
 9. Wojciech Żebrowski – Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich a ich urbanizacja
 10. Irena Kropsz – Zależność wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich od infrastruktury
 11. Marzena Długokęcka – Przedsiębiorczość gospodarcza a wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich
 12. Anna Palus – Aktywizacja zawodowa kobiet poprzez rozwój różnych form drobnej przedsiębiorczości w środowisku wiejskim
 13. Mieczysław Adamowicz, Ewelina Dresler – Rola organizacji pozarządowych w rozwoju obszarów wiejskich
 14. Wioletta Kamińska – Rola samorządu gminnego w rozwoju pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich
 15. Jan Józef Lis – Kierunki finansowania ochrony środowiska w rozwoju obszarów wiejskich
 16. Ewa Stawicka – Poziom wykształcenia ludności wiejskiej a wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich
 17. Iwona Kowalska – Finansowe wspomaganie rozwoju kapitału ludzkiego na potrzeby wielofunkcyjnego rozwoju wsi
 18. Marian Koziej, Leszek Bednarski, Sławomir Neugebauer – Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich województwa świętokrzyskiego
 19. Ewa Pałka – Szanse rozwoju rolnictwa ekologicznego w województwie świętokrzyskim w aspekcie integracji z Unią Europejską
 20. Małgorzata Strzyż, Janina Wrońska – Wyniki finansowe budżetów jednostek samorządu terytorialnego województwa świętokrzyskiego w 2000 roku
 21. Ignacy Janowski, Wioletta Kamińska – Zbiorniki wodne w woj. świętokrzyskim – szansą aktywizacji ludności wiejskiej
 22. Ignacy Janowski – Uwarunkowania agroturystyki w Śladkowie Małym i Nagłowicach w woj. Świętokrzyskim
 23. Michał Jasiulewicz – Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich woj. zachodniopomorskiego w aspekcie integracji z Unią Europejską
 24. Bronisław Górz, Radosław Uliszak – Wielofunkcyjny rozwój na obszarach wiejskich w południowej Polsce
 25. Eugeniusz Otoliński – Niektóre aspekty wielofunkcyjnego rozwoju wsi w Małopolsce
 26. Ryszard Kostuch, Czesław Lipski – Zmiany zachodzące w strukturze użytkowania karpackich terenów górskich
 27. Teodor Nietupski – Perspektywiczne modele gospodarstw indywidualnych na Dolnym Śląsku
 28. Janusz Jasiński – Mocne i słabe strony rozwoju obszarów wiejskich na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego
 29. Mieczysław Adamowicz, Magdalena Zwolińska – Uwarunkowania rozwoju wielofunkcyjnej gospodarki wiejskiej na obszarach chronionych na przykładzie Parku Krajobrazowego „Podlaski Przełom Bugu”
 30. Contents
 31. Spis treści