Język jako świadectwo kultury VII

30,00

JĘZYK JAKO ŚWIADECTWO KULTURY

JĘZYK ⊗ KULTURA ⊗ SPOŁECZEŃSTWO

VII

Redakcja naukowa: Stanisław Cygan

Kielce 2023

****

Wydawca:

Kieleckie Towarzystwo Naukowe

****

Format: B5 (165 x 240)

Oprawa: miękka, klejona, folia błysk

Objętość: 140 stron

****

ISBN 978-83-965728-7-5

****

Opis

JĘZYK JAKO ŚWIADECTWO KULTURY

JĘZYK ⊗ KULTURA ⊗ SPOŁECZEŃSTWO

VII

Redakcja naukowa: Stanisław Cygan

Kielce 2023

####

Publikacja wieloautorska, zatytułowana „Język jako świadectwo kultury. Język. Kultura. Społeczeństwo VII” zawiera 10 tekstów naukowych. Jest tematycznie związana z poprzednimi tomami prac pod moją redakcją, stanowi ich wzbogacenie, uzupełnienie, wpisuje nowe treści do dyskursu naukowego badającego relacje język – kultura – społeczeństwo. Monografia jest wyrazem zainteresowań młodych badaczy różnymi obszarami wiedzy, głównie z zakresu dyskursologii, przekładoznawstwa, bilingwizmu (i zjawiska wielojęzyczności), pragmatyki językowej, językowego obrazu świata itd. (…)

dr hab. Stanisław Cygan, prof. UJK

####

SPIS TREŚCI:

 • Wstęp
 1. Zuzanna Bogucka – Przekład dialektu Cockney na język polski na przykładzie Pygmaliona G.B. Shawa oraz My Fair Lady
 2. Piotr Czajkowski – Proces tworzenia i funkcje ekspresywów werbalnych
 3. Władysław Gorodetski – Analiza polskiego dyskursu szachowego i dyskursu o szachach
 4. Dominika Jaskólska – Zjawisko bilingwizmu i poczucia tożsamości w opinii dorosłych osób wielojęzycznych
 5. Bartłomiej Kotowski – O i przeciw agresji militarnej w piosenkach – kontekst Ukrainy
 6. Dmytro Klymenko – Konceptualizacja i frejming jako składowe oswojenia i uporządkowania wiedzy o ptaku w folklorze słowiańskim
 7. Anastassiya Starodubtseva – The turanian cultural and civilizational attribute of the „Russian World” sociocultural space: some features of verbalization
 8. Anna Suska – Polskie relacje dyplomatyczne w dyskursach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Aleksandra Kwaśniewskiego. Analiza porównawcza I i II kadencji
 9. Justyna Szajnowska-Borkowska – Medialne dyskursy o tematyce bioetycznej: katolicki (w Polsce) i prawosławne (w Rosji)
 10. Tatiana Utkina – Biblizmy onomastyczne dotyczące kobiety. Analiza dyskursywno- pragmatyczna wybranych przykładów

####

Redakcja naukowa:

 • dr hab. Stanisław Cygan, prof. UJK (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)

Recenzent:

 • prof. dr hab. Andrzej Stanisław Dyszak (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)

Korekta:

 • Stanisław Cygan

Skład komputerowy:

 • Andrzej Kucharczyk

Projekt okładki:

 • Krzysztof Stefaniuk

Druk i oprawa:

####