Problemy ochrony przestrzeni dolin rzecznych Silnicy i Sufragańca

14,00

PROBLEMY OCHRONY

PRZESTRZENI DOLIN RZECZNYCH

SILNICY I SUFRAGAŃCA

Redakcja naukowa: Elżbieta Kupczyk

Kielce 1998

****

Wydawca:

Kieleckie Towarzystwo Naukowe

****

Format: B5 (190 x 255)

Oprawa: miękka, bindowana, laminowana

Objętość: 109 stron + rozkładana mapa

****

ISBN 83-86-006-24-2

****

Opis

PROBLEMY OCHRONY

PRZESTRZENI DOLIN RZECZNYCH

SILNICY I SUFRAGAŃCA

Redakcja naukowa: Elżbieta Kupczyk

####

Wydano ze środków finansowych:

 • Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

pryz pomocy finansowej:

 • Instytutu Geografii Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach

####

Konferencja, która odbyła się w dniu 15 grudnia 1997 r. w Kielcach, planowana była początkowo jako forma do podsumowania prac wykonanych w latach 1993-1996 w ramach „Studium ekohydrologicznego rzek: Bobrzy, Silnicy i Sufragańca ze szczególnym uwzględnieniem dolin koryt rzecznych, w aspekcie planowania przestrzennego”. Zainteresowanie takim spotkaniem przekroczyło znacznie granice Kielc i gotowość podzielenia się swoimi doświadczeniami z zakresu planowania przestrzennego wyraziły osoby zajmujące się tymi zagadnieniami w innych regionach. Skorzystaliśmy z Ich oferty. (…)

prof. dr hab. Elżbieta Kupczyk

####

SPIS TREŚCI:

 • Wprowadzenie – Elżbieta Kupczyk
 1. Elżbieta Kupczyk – Studium ekohydrologiczne rzek Silnicy i Sufragańca w aspekcie planowania przestrzennego (ważniejsze etapy i wyniki badań)
 2. Alojzy Przemyski – Roślinność rzeczywista i flora w dolinach rzek Silnicy i Sufragańca, charakterystyka ogólna
 3. Laura Radczuk – Studium hydrotechniczno-ekologiczne rzek Silnicy i Sufragańca
 4. Józef Cebula – Problemy kanalizacji deszczowej w dolinach rzek Silnicy i Sufragańca
 5. Henryk Stawicki, Mirosława Sieroszewska – kształtowanie krajobrazu dolin rzek Silnicy i Sufragańca, ocena stanu aktualnego i propozycje do planu zagospodarowania przestrzennego
 6. Tadeusz Ciupa, Jan Prażak – Monitoring wód powierzchniowych i podziemnych miasta Kielce
 7. Ewa Gacka-Grzesikiewicz – Problemy korytarzy ekologicznych dolin rzecznych w Polsce i w Europie
 8. Jarosław Pajdak – Ochrona terenów źródliskowych w świetle obowiązujących uregulowań prawnych
 9. Barbara Sierecka-Nowakowska – Dziedzictwo przyrodniczo-kulturowe na przykładzie dolin miasta dziewiętnastowiecznego
 • Elżbieta Kupczyk, Jadwiga Skrobacka – Wnioski z opracowań prezentowanych na konferencji

####

Recenzenci:

 • prof. dr hab. Jerzy Leszek Olszewski (WSP Kielce)
 • prof. dr hab. Sławomir Żurek (WSP Kielce)

Opracowanie edytorskie i skład komputerowy:

 • Roman Suligowski

Okładka:

 • Zdjęcie lotnicze doliny Sufragańca – Ryszard Eliasiewicz, Marian Mokwa, Akademia Rolnicza we Wrocławiu

Druk:

####