Monitoring Środowiska Przyrodniczego 12

20,00

MONITORING

ŚRODOWISKA

PRZYRODNICZEGO

NR 12

Redakcja naukowa: Marek Jóźwiak

Kielce 2011

****

Wydawca:

Kieleckie Towarzystwo Naukowe

&

Katedra Ochrony i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

****

Patronat:

Polska Akademia Nauk, Oddział w Krakowie

****

Format: A4 (209 x   297)

Oprawa: miękka, klejona, folia błysk

Objętość: 153 strony (+ wkładka 8 stron z 14 zdjęciami i 7 rycinami)

ISSN 1734-6762

ISBN 978-83-60777-43-5

****

Monitoring Środowiska Przyrodniczego

****

Opis

MONITORING ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO

NR 12

Redakcja naukowa: Marek Jóźwiak

Kielce 2011

####

Publikacja wydana ze środków:

 • Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach
 • PT Łysogóry w Kielcach
 • MLU Katowice

####

Od wielu lat, wywołując różne emocje, toczy się dyskusja na temat zmian klimatycznych. Społeczeństwo, w tym naukowcy, podzieliło się na zwolenników i przeciwników roli człowieka w tym zjawisku. Dowodzi to, jak ciągle mało wiemy. Formułujemy hipotezy dotyczące przeszłości, ale wobec przyszłości jesteśmy bezradni. Wynika to z faktu, że mimo że mamy już wiele czynników, które wpływają na stan obecny, jeszcze jest wiele, których nie znamy, a które mogą kształtować zmiany w środowisku. Znaczenia nabierają coraz częściej występujące w szerokościach geograficznych Europy Środkowo-Wschodniej zjawiska ponadprzeciętne i katastrofalne. Dokumentowanie takich zdarzeń,wyjaśnienie przyczyn ich powstania oraz przewidywanie skutków staje się współcześnie jednym z najważniejszych zadań badań środowiskowych. (…)

prof. dr hab. Marek Jóźwiak

####

ZAWARTOŚĆ:

 • Przedmowa – Marek Jóźwiak

KONCEPCJE

 1. Henryk Marszałek, Michał Rysiukiewicz – Projekt monitoringu środowiska wodnego w zlewni Kamieńczyka w zachodniej części Karkonoskiego Parku Narodowego

METODY

 1. Anna Degórska, Urszula Białoskórska, Dorota Typiak-Nowak – Metodyczne aspekty pobierania próbek opadów do oznaczania zawartości metali ciężkich

WYNIKI

 1. Barbara Cisowska, Grażyna Suchanek, Marian Kargol – Zależność ciśnienia korzeniowego od przewodności hydraulicznej radialnych korzeniowych szlaków wodnych wedle modelu korzenia jako membrany porowatej
 2. Ewa Jachniak, Janusz Leszek Kozak – Glony planktonowe – bioindykatory poziomu zeutrofizowania dwóch zbiorników zaporowych: Wapienicy i Kozłowej Góry
 3. Małgorzata Anna Jóźwiak, Bartosz Jachymczyk – Rola naturalnych zapór w rozprzestrzenianiu się zanieczyszczeń komunikacyjnych pochodzących z emisji liniowej
 4. Małgorzata Kijowska – Geneza i przebieg wezbrań we fliszowej zlewni Bystrzanki w latach 1995-2009
 5. Andrzej Kostrzewski, Józef Szpikowski, Grażyna Szpikowska – Stan geoekosystemów Polski – ocena na podstawie wybranych geowskaźników w programie zintegrowanego monitoringu środowiska przyrodniczego
 6. Rafał Kozłowski – Porównanie wielkości depozycji mokrej i całkowitej w centralnej części Gór Świętokrzyskich
 7. Rafał Kozłowski, Edyta Adwent – Przestrzenna zmienność wybranych właściwości fizyczno-chemicznych gleb w centralnej części Gór Świętokrzyskich
 8. Tomasz Kwiatkowski, Maria Żygadło – Analiza stanu składowisk odpadów komunalnych w województwie świętokrzyskim w świetle wyników przeglądu ekologicznego
 9. Azimbay Otarov, Bogusław Wiłkomirski – Migration and distribution of lead and cadmium in the profiles of the two main soil reclamation groups in Akdala irrigation area (Migracja i rozprzestrzenienie ołowiu i kadmu w profilach dwóch zasadniczych grup rekultywowanych gleb z nawadnianych terenów obszaru Akdala)
 10. Unida Sharafutdinova, Uktam Toyrov, Bachtior Salakhutdinov, Anisa Tashmukhamedova, Ulugbek Mirkhodjaev – Complexation characteristics of membrane-active crown-ethers (Charakterystyka kompleksowania błono-aktywnyach eterów koronowych)
 11. Inobat Shirinova – The influence of catacyn and benzona on Ca2+ accumulating capacity of liver mitochondria in rats intoxicated with the venom of Naja oxiana Eichwald (Wpływ katacyny i benzonalu na zdolność akumulacyjną mitochondriów wątroby szczurów po podaniu jadu kobry środkowoazjatyckiej [Naja oxiana Eichwald])
 12. Łukasz Wiejaczka, Małgorzata Kijowska – Zmiany położenia dan koryt rzek karpackich w świetle analizy stanów niskich

EDUKACJA

 1. Maciej Jóźwiak – Opłata za korzystanie ze środowiska – przymus prawny czy świadoma powinność
 • Ryciny i fotografie w kolorze
 • Nowa generacja urządzeń monitorujących jakość powietrza
 • Jaskinia Raj

####

Rada Redakcyjna:

 • Arvids Barsevskis, Daugavpils (LV)
 • Ben Dzięgielewski, Carbondale (USA)
 • Wiesław Fałtynowicz, Wrocław (PL)
 • Marek Jóźwiak, Kielce (PL)
 • Andrzej Kostrzewski, Poznań (PL) – Przewodniczący
 • Rafał Kozłowski, Kielce (PL) – Sekretarz
 • Alojzy Kowalkowski, Słupsk (PL)
 • Carsten Lorz, Dresden (D)
 • Evgeny M. Nesterov, Sankt Petersburg (RUS)
 • Olegas Pustelnikovas, Wilno (LT)
 • Dmitrij A. Subietto, Sankt Petersburg (RUS)

Redaktorzy tematyczni:

 • Krzysztof Kożuchowski prof. dr hab. – Uniwersytet Łódzki, Polska (klimatologia, monitoring środowiska)
 • Katarzyna Sawicka-Kapusta prof. dr hab. – Uniwersytet Jagielloński, Polska (biologia, monitoring środowiska)
 • Zbigniew Zwoliński dr hab. prof. UAM – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Polska (geomorfologia, geoinformacja, zintegrowany monitoring)
 • Maria Żygadło, dr hab. prof. PŚ – Politechnika Świętokrzyska w Kielcach, Polska (inżynieria środowiska)
 • Stanisław Małek dr hab. prof. UR – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Polska (nauki leśne, monitoring)

Redaktor językowy:

 • Danuta Leszczyńska prof. dr – Jackson State University (USA)

Redaktor statystyczny:

 • Alfred Stach dr hab. prof. UAM – Uniwersytet im. Adama Miskiewicza, Polska

Zdjęcie na okładce:

 • Małgorzata Jóźwiak – Korzenie szkarpowe drzew w lesie tropikalnym (Park Narodowy Mulu, Malezja)

Tłumaczenie tekstów angielskich:

 • Magdalena Ożarska

Druk:

 • Zakład Małej Poligrafii, Rafał Nowakowski, Kielce

Nakład: 550 egz.

####