Monitoring Środowiska Przyrodniczego 7

10,00

MONITORING

ŚRODOWISKA

PRZYRODNICZEGO

NR 7

Redakcja naukowa: Marek Jóźwiak, Alojzy Kowalkowski

Kielce 2006

****

Wydawca:

Kieleckie Towarzystwo Naukowe

&

Stacja Monitoringu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

Patronat:

Komitet „Człowiek i Środowisko” przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk

****

Format: A4 (210 x   295)

Oprawa: miękka, klejona, folia błysk

Objętość: 101 stron (+ wkładka 4 strony z 8 zdjęciami i 1 ryciną)

ISSN 1734-6762

ISBN 83-86006-98-6

****

Monitoring Środowiska Przyrodniczego

****

Opis

MONITORING ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO

NR 7/06

Redakcja naukowa: Marek Jóźwiak, Alojzy Kowalkowski

Kielce 2006

####

Publikacja wydana ze środków:

 • Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach
 • PT Łysogóry w Kielcach
 • Gminy Sitkówka-Nowiny
 • Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

####

(…) W oddanym do rąk zainteresowanych czytelników kolejnym – siódmym zeszycie serii „Monitoring Środowiska Przyrodniczego” pragniemy zwrócić uwagę na istotny sens prac monitoringowych – poznanie prostych, nieraz już bardzo dawno znanych, przyczyn określonych współczesnych stanów środowiska przyrodniczego i wskazanie możliwości zapobiegania dalszym jego zagrożeniom. (…)

prof. dr hab. Marek Jóźwiak

prof. dr hab. Alojzy Kowalkowski

####

ZAWARTOŚĆ:

 • Przedmowa – Marek Jóźwiak, Alojzy Kowalkowski
 • Preface – Marek Jóźwiak, Alojzy Kowalkowski

KONCEPCJE

 1. Bogusław Kazimierski, Ewa Pilichowska-Kazimierska – Monitoring i ocena stanu wód podziemnych w Polsce

METODY

 1. Anna Degórska, Tomasz Śnieżek – Korekcja wysokości opadów na potrzeby szacowania ładunków zanieczyszczeń wnoszonych do podłoża z opadem atmosferycznym
 2. Hubert Wróblewski – Porównanie pomiarów ozonu w przyziemnej warstwie troposfery na wybranych stacjach europejskich

WYNIKI

 1. Rafał Kozłowski – Właściwości fizykochemiczne i chemizm opadu podkoronowego na terenie „Białego Zagłębia”
 2. Witold Bochenek – Dynamika i wpływ czynników kształtujących wilgotność karpackich fliszowych pokryw stokowych na przykładzie stoku doświadczalnego IGiPZ PAN w Szymbarku
 3. Alojzy Kowalkowski, Halina Kopron – Dynamika wartości pH w przedziałach buforowości gleb w regeneracyjnych uprawach sosnowych w zasięgu emisji azotowej
 4. Alojzy Kowalkowski, Halina Kopron – Dynamika ekochemicznych właściwości gleb w regeneracyjnej uprawie sosnowej
 5. Marek Jóźwiak – Mikroklimat Jaskini Raj w świetle badań monitoringowych w latach 1996-2005

EDUKACJA

 1. Maciej Jóźwiak – Handel uprawnieniami do emisji czynnikiem ochrony powietrza atmosferycznego
 • Jaskinia Raj
 • Raj Cave
 • Gmina Sitkówka-Nowiny
 • Instrukcje dla autorów

####

Rada Redakcyjna:

 • Andrzej Kostrzewski, Poznań (przewodniczący)
 • Marek Jóźwiak, Kielce
 • Alojzy Kowalkowski, Kielce
 • Stefan Kozłowski, Warszawa
 • Carsten Lorz, Leipzig
 • Claus G. Schimming, Kiel

Recenzenci:

 • Marek Górski, Łódź
 • Andrzej Kostrzewski, Poznań
 • Stefan Kozłowski, Warszawa
 • Krzysztof Kożuchowski, Łódź
 • Alojzy Kowalkowski, Kielce
 • Marek Jóźwiak, Kielce

Redaktor zeszytu:

 • Marek Jóźwiak
 • Alojzy Kowalkowski

Sekretarz redakcji:

 • Rafał Kozłowski

Zdjęcie na okładce:

 • Alojzy Kowalkowski – Tysiącletnie współistnienie przyrody i człowieka na Świętym Krzyżu w Świętokrzyskim Parku Narodowym

Przygotowanie do druku:

 • Oficyna Wydawnicza TEXT, ul. Lubelska 14-18, Kraków, tel. 012/294 54 50, e-mail: text@text.bci.pl

Druk i oprawa:

 • Przedsiębiorstwo Poligraficzne GŁOWACCY, 25-620 Kielce, ul. Kolberga 4, tel. (+41) 345-01-18, fax (+41) 368-47-38, e-mail: glowaccy@kielce.home.pl

####