Świętokrzyskie Studia Archiwalno-Historyczne, Tom XII

40,00

ŚWIĘTOKRZYSKIE STUDIA ARCHIWALNO-HISTORYCZNE

TOM XII

Redakcja naukowa: Łukasz Guldon, Wiesława Rutkowska, Piotr Sławiński, Hubert Wilk

Kielce 2023

****

WYDAWCY:

Archiwum Państwowe w Kielcach

&

 

Kieleckie Towarzystwo Naukowe

****

 

Format: B5 (170 x 242)

Oprawa: twarda, szyta, folia błysk

Objętość: 432 strony + wkładka 56 stron na papierze kreda z 111 fotografiami

****

ISSN 2353-1223

****

Opis

ŚWIĘTOKRZYSKIE STUDIA ARCHIWALNO-HISTORYCZNE

TOM XII

Redakcja naukowa: Lukasz Guldon, Wiesława Rutkowska, Piotr Sławiński, Hubert Wilk

Kielce 2023

####

Publikację wydano dzięki dofinansowaniu ze środków

 • Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych

Wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe

####

SPIS TREŚCI:

ARTYKUŁY

 1. Paweł Pryt – Echa śmierci oraz pochówek margrabiego Aleksandra Wielopolskiego (1803-1877)
 2. Andrzej Niespodziewany, Piotr Sławiński – Powstaniec styczniowy baron Ekmil Józef Reisky (Raysky) (1815-1892) – zagubiona tożsamość
 3. Agnieszka Samsonowska – Kasata zakonu cystersów w Wąchocku. Przyczyny i skutki
 4. Łukasz Ospara – Kampania wyborcza Stronnictwa Narodowego w województwie kieleckim podczas tzw. wyborów brzeskich w 1930 r.
 5. Iwona Pogorzelska – Materiały archiwalne do dziejów 2. Pułku Artylerii Lekkiej Legionów w okresie międzywojennym znajdujące się w zasobie Archiwum Państwowego w Kielcach
 6. Piotr Rogowski, Ewa Wójcicka – Rozbicie więzienia w Kozienicach w dniu 8-9 sierpnia 1943 roku
 7. Filip Łoboda – Zbrodnia wołyńska 1943-1944 w polskiej historiografii – przegląd literatury
 8. Michał Kazimierz Nowak – Polityczne i formalno-prawne problemy łowiectwa w Polsce na przykładzie ziemi jędrzejowskiej w latach 1945-1952

ŹRÓDŁA

 1. Tadeusz Banaszek – Wywłaszczenie na cele wojskowe nieruchomości w Bliżynie w 1937 roku
 2. Paweł Żołądek – „Rajd śmierci” 62. plutonu zmotoryzowanego żandarmerii pod dowództwem Alberta Schustera (12-15 stycznia 1944 r.) w relacjach świadków wydarzeń
 3. Adam Massalski, Łukasz Guldon – Wybory na członków i zastępców członków Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Kielcach w świetle materiałów źródłowych II Konferencji KW PZPR z 1950 r.
 4. Robert Piwko – O przydatności dokumentacji Inspektoratu Analityczno-Informacyjnego SB WUSW w Kielcach jako źródła do dziejów Kielecczyzny w drugiej połowie lat 80. XX w. na przykładzie zawartości meldunków dziennych Inspektoratu z 8 i 14 czerwca 1987 r.

RECENZJE I OMÓWIENIA

 1. Funkcjonariusze Policji Państwowej w II Rzeczypospolitej, podczas okupacji i w okresie powojennym – w świetle źródeł archiwalnych i wspomnień, pod redakcją naukową dr hab. Edyty Majcher-Ociesy i dr Wiesławy Rutkowskiej, Kielce 2022, ss. 261, [3] strony, [23] strony tablic, faksymilia, fotografie, portrety – Barbara Łabędzka
 2. Omówienia: Rysunki architektoniczne w aktach Dyrekcji Ubezpieczeń. Seria: Źródła dp Dziejów Kielc, zeszyty 11, 12, 13. Opracowanie Krzysztof Myśliński; Dominik Flisiak, Wybrane materiały ideologiczne i propagandowe Syjonistyczno-Socjalistycznej Partii Robotniczej Poalej Syjon-Hitachdut. Przyczynek do badań nad lewicą syjonistyczną w pierwszych latach powojennej Polski (1944/45-1949/50), Stara Szuflada, Chrzan 2021, ss. 164; Dominik Flisiak, Jakob Steinhardt (1887-1968). Życie i działalność, Stara Szuflada, Chrzan 2022, ss. 139; Jacek Legieć, Krzysztof Latawiec, Depolonizacja i rusyfikacja na prawobrzeżnej Ukrainie 1869-1880. Czasy generałów-gubernatorów Aleksandra Dondukowa-Korsakowa i Michaiła Czertkowa, 2022 (t. 4 serii wydawniczej Depolonizacja Ziem Zabranych (1864-1914). Koncepcja – mechanizmy decyzyjne – realizacja, red. Stanisław Wiech); Dzieje miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, red. Paweł Gotowiecki, Ostrowiec Świętokrzyski 2023, ss. 580, fot.; Jacek Międlar, Sąsiedzi. Ostatni świadkowie ukraińskiego ludobójstwa na Polakach, Warszawa 2023, wPrawo.pl, t. 1, ss. 406, t.2, ss. 400, fotografie; Wiesław Dworniak, Młynarze na terenie parafii Sulisławice gmina Łoniów od końca XVIII wieku do I wojny światowej, Wieluń 2023, ss. 87, [1] strona, faksymilia, fotografie, ilustracje, mapy – Zespół Redakcyjny

SYLWETKI

 1. Piotr Pawłowski (1956-2022) – Wiesława Rutkowska, Piotr Sławiński

KRONIKA

 1. Jubileusz 100-lecia Archiwum Państwowego w Kielcach w sieci archiwów państwowych – sprawozdanie – Wiesława Rutkowska, Iwona Pogorzelska
 2. Działalność Archiwum Państwowego w Kielcach w 2022 roku – Łukasz Guldon, Wiesława Rutkowska
 3. Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Przyjaciół Archiwum Diecezjalnego im. bł. Wincentego Kadłubka w Kielcach za rok 2022 – Lech Frączek
 4. Sprawozdanie z realizacji nagrań do projektu Kieleckiego Towarzystwa Naukowego pod tytułem Miniwykłady kieleckich uczonych 2021-2022Artur Kornacki
 5. Sprawozdanie z realizacji cyklu Spotkania ze źródłem archiwalnym w 2022 roku – Dominik Sitek
 6. Sprawozdanie z konferencji Moja rodzina w źródle archiwalnym (w ramach cyklu Spotkania ze źródłem archiwalnym), Kielce, 28 września 2022 roku – Eryk Prześlak
 7. Sprawozdanie z konferencji Archiwa rodzinne ( w ramach cyklu Spotkania ze źródłem archiwalnym), Kielce, 27 września 2023 roku – Jakub Pęczkowicz
 8. Sprawozdanie z konkursu Nasi sąsiedzi – Żydzi edycja 2023 – Paweł Pryt
 • Informacja o autorach
 • Indeks osób
 • Indeks miejscowości
 • Fotografie

####

Rada Naukowa:

 • dr Marek Ďurčanský
 • dr hab. prof. UJK Jerzy Gapys
 • prof. zw. dr hab. Waldemar Kowalski
 • ks. dr Andrzej Kwaśniewski
 • prof. dr Jurij Legun
 • dr hab. prof. UJK Edyta Majcher-Ociesa
 • prof. zw. dr hab. Adam Massalski

Zespół redakcyjny:

 • Łukasz Guldon (sekretarz redakcji)
 • dr Wiesława Rutkowska (redaktor naczelny)
 • dr Piotr Sławiński
 • dr hab. prof. IH PAN Hubert Wilk

Recenzenci:

 • dr Aleksy Piasta (Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim)
 • dr hab. Piotr Badyna (Uniwersytet Wrocławski)
 • dr hab. Witold Jarno, prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki)
 • prof. dr hab. Mieczysław B. Markowski (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
 • dr hab. Stanisław Meducki, prof. (emer.) PŚk (Politechnika Świętokrzyska w Kielcach)
 • dr hab. Urszula Oettingen, prof. (emer.) UJK (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
 • prof. dr hab. Andrzej Szwarc (Uniwersytet Warszawski)
 • ks. prof. dr hab. Edward Walewander (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
 • prof. dr hab. Marek Wierzbicki (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
 • dr hab. Tadeusz Zych (Muzeum – Zamek Tarnowskich w Tarnobrzegu)

Opracowanie redakcyjne:

 • Maria Zagnińska

Indeksy:

 • Waldemar Chamala

Tłumaczenia:

 • Magdalena Ożarska

Projekt okładki:

 • Daria Maroń-Ptak

Formatowanie komputerowe:

 • Marzena Buksińska

Na okładce wykorzystano:

 • Drzewo genealogiczne rodu Myszkowskich i Wielopolskich z 1801 r., Archiwum Państwowe w Kielcach, Archiwum Ordynacji Myszkowskich, sygn. 1.

Druk:

Nakład:

 • 300 egzemplarzy

###