Opis

AD PERSONAM

PRACE OFIAROWANE

PROFESOROWI ADAMOWI MASSALSKIEMU

W 75. ROCZNICĘ URODZIN

Redakcja naukowa: Cezary Jastrzębski

Kielce 2019

###

###

Z okazji 75. rocznicy urodzin Profesora Adama Massalskiego grono przyjaciół, koleżanek i kolegów, współpracowników i uczniów Jubilata przygotowało tę księgę jako wyraz wielkiego uznania dla Jego dorobku i dokonań. Profesor zw. dr hab. Adam Massalski jest nie tylko znakomitym historykiem: wytrawnym badaczem polskich dziejów XIX i XX w., lecz także doskonałym erudytą, archiwistą, muzealnikiem, organizatorem konferencji, paneli dyskusyjnych i badań zespołowych, pomysłodawcą licznych projektów naukowych, promotorem kilkudziesięciu doktorantów oraz inspiratorem wielu habilitacji. Jubilat jest członkiem licznych rad naukowych, komitetów oraz kolegiów redakcyjnych w Polsce i zagranicą. Cieszy się również powszechnym szacunkiem jako wybitny działacz społeczny. (…) W tym tomie zamieszczamy również artykuły przygotowane z okazji nadania Profesorowi w 2015 r. tytułu Członka Honorowego Kieleckiego Towarzystwa Naukowego.

dr Cezary Jastrzębski

###

SPIS TREŚCI:

 • Przedmowa – Cezary Jastrzębski
 1. Beata Wojciechowska – Wykluczenie. Kontekst kulturowy od biblii do wczesnego średniowiecza
 2. Krzysztof Bracha – Exemplum o gnuśnym żaku i surowym nauczycielu z rękopisu „Penitencjału Świętokrzyskiego” z połowy XV wieku
 3. Cezary Jastrzębski – Dzieje zwiedzania regionu w widłach Wisły i Pilicy do 1795 roku
 4. Janina Kamińska – Lustracja Akademii Wileńskiej w 1773 roku
 5. Magdalena Książek – Kwalifikacje zawodowe felczerów Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego w świetle aktów prawnych (1807-1870)
 6. Franciszek Ziejka – Józefa Szujskiego historyczne wędrówki po Krakowie. Droga ostatnia uczonego…
 7. Mariusz Nowak – Polityczne uwarunkowania nominacji Zygmunta Wielopolskiego na fotel dyrektora Wydziału Oświaty Komisji Rządowej Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego (luty-wrzesień 1864)
 8. Wiesław Caban – Zesłańcy postyczniowi w Kurganie (Sprawa Towarzystwa Pomocy Wzajemnej)
 9. Jolanta Dzieniakowska – Rynek prasy w Radomiu w epoce popowstaniowej
 10. Barbara Lena Gierszewska – Życiowa konieczność czy wybór? Kilka słów o nauczycielkach szkół elementarnych guberni radomskiej w okresie popowstaniowym
 11. Marta Królikowska – Starość po staremu. Przyczynek do socjolingwistycznej analizy zjawiska w czasopiśmiennictwie Królestwa Polskiego (1868-1886)
 12. Agnieszka Wałęga – Kobiety w roli współpracowniczek pism pedagogicznych w drugiej połowie XIX wieku – na przykładzie galicyjskiej „Szkoły”
 13. Ewa Kula – Kieleckie szkoły średnie w czasach zaboru rosyjskiego w pamiętnikach i wspomnieniach uczniów
 14. Katarzyna Dormus – Kraków w oczach Królewiaka – miasto i uniwersytet we wspomnieniach profesora Odona Bujwida
 15. Romuald Grzybowski – Idea wychowania nowego człowieka (homo sovieticus) i jej odzwierciedlenie w założeniach programowych Wszechzwiązkowej Organizacji Pionierskiej
 16. Izabela Bożyk – Końskie i konecczanie w latach wielkiej wojny i ich wkład w odzyskanie niepodległości
 17. Grażyna Legutko – Od apologii do konwersji. Początek wielkiej wojny w optyce pisarzy legionistów
 18. Beata Utkowska – Brikolaże pamięci. Wokół tekstów wspomnieniowych Żeromskiego o Kielcach i ziemi świętokrzyskiej
 19. Regina Renz – Kultura życia codziennego kobiet małomiasteczkowych w latach międzywojennych
 20. Józef Smoliński – Policja warszawska w latach 1918-1926
 21. Marek Wierzbicki – Dwie wojenne misje Zygmunta Lechosława Szadkowskiego (1939-1940; 1943)
 22. Witold Chmielewski – Działalność Jan Hulewicza w Londynie w okresie II wojny światowej
 23. Leszek Zasztowt – Cudowne wniebowstąpienie. Materializm jako narzędzie polityczne w tworzeniu nowej świadomości społeczeństwa realnego socjalizmu. Popularyzacja nauki w Polsce (1944-1956)
 24. Ryszard Gryz – Prymas Stefan Kardynał Wyszyński i jego wpływ na tożsamość narodową
 25. Joanna Schiller-Walicka – Zachować pamięć. Znaczenie Archiwum Polskiej Akademii Nauk i jego zbiór dla badań nad historią nauki i oświaty
 26. Hanna Wójcik-Łagan – O etyce i etosie historyka dziejów najnowszych kilka refleksji
 • Bibliografia publikacji Profesora Adama Massalskiego od 2003 roku – opracował Cezary Jastrzębski
 • Funkcje społeczne pełnione przez Profesora Adama Massalskiego – opracował Cezary Jastrzębski
 • Tabula gratulatoria

###

Komitet Redakcyjny

 • prof. zw. dr hab. Marek Przeniosło
 • dr hab. Witold Chmielewski
 • dr hab. Janusz Detka
 • dr Cezary Jastrzębski

Komitet Organizacyjny

 • prof. zw. dr hab. Hanna Wójcik-Łagan
 • dr hab. Ewa Kula
 • dr hab. Beata Wojciechowska
 • dr hab. Witold Chmielewski
 • dr Cezary Jastrzębski

Recenzent

 • prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Redakcja

 • Małgorzata Piątkowska

Korekta

 • Anna Małgorzata Kurska
 • Paulina Warzycha

Projekt okładki

 • Anna Domańska

Skład i formatowanie komputerowe

 • Józef Bąkowski

Druk i oprawa

###