Loading...
1990-1999 2023-01-24T09:09:12+01:00

1990

1. Kupiszewski Władysław: Język „Dzienników” Stefana Żeromskiego

2. Pisarze regionu świętokrzyskiego, Seria I, t. III, pod red. Jana Pacławskiego

3. Pisarze regionu świętokrzyskiego, Seria II, t. I, pod red. Jana Pacławskiego

4. Renz Regina: Społeczność małomiasteczkowa w województwie kieleckim 1918-1939

5. Szczepański Jerzy: Architekci i budowniczowie: materiały

6. Szypułowa Irena: Kultura muzyczna Kielc 1945-1985

7. Ustawiczne kształcenie lekarzy. Materiały z Międzynarodowej Konferencji Naukowej, pod red. Wiesława Tysarowskiego, Andrzeja Szczurowicza

8. Rocznik Świętokrzyski nr 17: 40 [Czterdzieści] lat Świętokrzyskiego Parku Narodowego 1950-1990, red. Stanisław Cieśliński

9. Studia Kieleckie nr 1-2/65-66, red. Zenon Guldon, Regina Renz

10. Studia Kieleckie nr 3-4/67-68, red. Jan Gienc, Krzysztof Toborowicz

1991

1. Adamczyk Mieczysław: Cztery epoki prasy Kielecczyzny 1911-1956

2. Pamiętnik Świętokrzyski: studia z dziejów kultury chrześcijańskiej: praca zbiorowa, red. nauk. Longin Kaczanowski, Adam Massalski, Daniel Olszewski, Jerzy Szczepański

3. Szabat Barbara: Walka o szkołę polską w okresie rewolucji 1905-1907 r. w guberni kieleckiej

4. Urban Wacław: Dwa szkice z dziejów reformacji

5. Rocznik Świętokrzyski nr 18: Wojna obronna 1939, okupacja niemiecka 1939-1945, red. Stanisław Meducki, Czesław Szczepańczyk

6. Studia Kieleckie nr 1/69, red. Danuta Adamczyk, Zenon Guldon

7. Studia Kieleckie nr 2/70, red. Alojzy Kowalkowski

8. Studia Kieleckie nr 3/71, red. Witold Dobrołowicz, Marek Kątny

9. Studia Kieleckie nr 4/72, red. Zygmunt Dziewięcki

1992

1. Antyżydowskie wydarzenia kieleckie 4 lipca 1946 roku: dokumenty i materiały, t. I, oprac. i przyg. do druku Stanisław Meducki i Zenon Wrona

2. Bielenin Kazimierz: Starożytne górnictwo i hutnictwo żelaza w Górach Świętokrzyskich

3. Ekologiczne uwarunkowania rolnictwa w Górach Świętokrzyskich, pod red. Ireneusza Mityka

4. Kielce w pamiętnikach i wspomnieniach z XIX wieku, oprac i przgot. do druku Adama Massalskiego i Marty Meduckiej

5. Kultura Żydów polskich w XIX i XX wieku, red. nauk. Marta Meducka, Regina Renz

6. Miasteczka polskie w XIX i XX w.: z dziejów formowania się społeczności, red. nauk. Ryszard Kołodziejczyk

7. Mrożkiewicz Józef „Brzoza”: W konspiracji i w walce: z dziejów Podobwodu Armii Krajowej Szydłów

8. O Gustawie Herlingu-Grudzińskim, cz. I, pod red. Ireny Furnal i Jana Pacławskiego

9. Paulewicz Marian: Chęcińskie górnictwo kruszcowe od XIV w. do poł. XVIIw.

10. Problemy zagospodarowania małych złóż surowców mineralnych: (materiały sesji naukowej przeprowadzonej w dniu 6 października 1992r. w Kielcach: zawierają oryginalne teksty opracowane przez autorów referatów)

11. Rzepa Czesław: Wpływ denudacji na chemizm wód w zlewni Czarnej Nidy w Górach Świętokrzyskich

12. Wybrane zagadnienia gospodarki wodnej w systemie zlewni województwa kieleckiego: materiały I Sesji Hydrograficznej w Kielcach, Kielce 23 października 1991 r., red. nauk. Elżbieta Kupczyk, Tadusz Biernat

13. Z dziejów Włoszczowy i regionu włoszczowskiego: materiały sesji naukowej z 15-16 grudnia 1989, red. nauk. Adam Massalski, Barbara Szabat

14. Rocznik Świętokrzyski nr 19: Sozologia i geografia fizyczna, red. Jerzy L. Olszewski

15. Studia Kieleckie nr 1/73, red. Ryszard M. Czarny, Andrzej Bednarz

16. Studia Kieleckie nr 2/74, red. Mieczysław Adamczyk

17. Studia Kieleckie nr 3/75, red. Maria Garbaczowa, Jan Pacławski

18. Studia Kieleckie nr 4/76, red. Mieczysław Adamczyk, Grażyna Gulińska

1993

1. Markowski Mieczysław B.: Obywatele ziemscy w województwie kieleckim 1918-1939

2. Monitoring Środowiska Regionu Świętokrzyskiego, t. I,  pod red. Alojzego Kowalkowskiego

3. Olszewski Daniel, Wiśniewski Eugeniusz: Parafia Kije: zarys dziejów

4. Pawlina-Meducka Marta: Kultura Żydów województwa kieleckiego (1918-1939)

5. Przewodnik po Górach Świętokrzyskich, pod red. Ireneusza Mityka

6. Rell Józef: Podobwód Związku Walki Zbrojnej – Armii Krajowej „Morwa”

7. Uwarunkowania historyczno-kulturowe współczesnej organizacji przestrzennej państwa: seminarium Komitetu Urbanistyki i Architektury Polskiej Akademii Nauk, Kielce 28-29 IV 1992, red. nauk. Hanna Adamczewska-Wejchert

8. Z dziejów opactwa cystersów w Wąchocku: materiały z sesji naukowej, pod red. Adama Massalskiego i Daniela Olszewskiego

9. Życie społeczno-kulturalne ośrodków lokalnych ziem polskich w dobie popowstaniowej (1864-1915): materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Historyków Prasy i Kultury Skarżysko-Kamienna 29-30 października 1992r., pod red. Mieczysława Adamczyka i Andrzeja Notkowskiego

10. Rocznik Świętokrzyski nr 20: Z problemów kultury regionu świętokrzyskiego w XIX i XX wieku, red. Józef Grzywna, Marta Meducka

11. Studia Kieleckie nr 1/77, red. Jan Gienc, Krzysztof Toborowicz

12. Studia Kieleckie nr 2/78, red. Alojzy Kowalkowski

13. Studia Kieleckie nr 3/79, red. Józef Grzywna, Marek Kątny

14. Studia Kieleckie nr 4/80, red. Wiesław Caban

1994

 1. Antyżydowskie wydarzenia kieleckie 4 lipca 1946 roku: dokumenty i materiały, tom II, oprac. Stanisław Meducki
 2. Kraina Świętokrzyska i Ponidzie: wycieczki szkolne, red. Adam Massalski, Ryszard Garus
 3. Maria Kownacka w setną rocznicę urodzin, red. Józef Zbigniew Białek, Marek Kątny
 4. Monitoring Środowiska Regionu Świętokrzyskiego nr 2, red. Alojzy Kowalkowski
 5. Stefan Józef Pastuszka, Amatorski ruch artystyczny na wsi polskiej 1918-1939
 6. Regina Renz, Życie codzienne w miasteczkach województwa kieleckiego 1918-1939
 7. Społeczno-kulturalna działalność kościoła katolickiego w Polsce XIX-XX wieku, red. Regina Renz, Marta Meducka
 8. Szkoła „Na Górce”. 70-lat Gimnazjum i Liceum im. Św. Stanisława Kostki i V Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. Piotra Ściegiennego w Kielcach, red. Adam Massalski
 9. Urbański Krzysztof: Zagłada ludności żydowskiej Kielc 1939-1945
 10. Ziemiaństwo a ruchy niepodległościowe w Polsce w XIX i XX wieku, pod red. Wiesława Cabana, Mieczysława Markowskiego
 11. Rocznik Świętokrzyski nr 21: Prace Humanistyczne, red. Wacław Urban, Jan Pacławski
 12. Studia Kieleckie nr 1/81, red. Maria Garbaczowa, Jan Pacławski
 13. Studia Kieleckie nr 2/82, red. Mieczysław Adamczyk
 14. Studia Kieleckie nr 3/83, red. Józef Grzywna, Marek Kątny
 15. Studia Kieleckie nr 4/84, red. Jan Gienc, Barbara Sylwestrzak

1995

 1. Allogenne przeszczepy kostne, złamania nasad kości długich, red. Grzegorz Siedlecki
 2. Dzieje koneckiego gimnazjum i liceum 1915-1995, red. Adam Massalski
 3. Gombrowicz w regionie świętokrzyskim II, red. Jan Pacławski
 4. Karczówka: historia – literatura – architektura – przyroda, red. Jerzy L. Olszewski
 5. Jerzy Krzewicki, Zachowanie się stężeń jonów Mg2+ i Ca2+ we krwi i w żółci u chorych po przebyciu ostrego zapalenia trzustki
 6. O Gustawie Herlingu-Grudzińskim 2, red. Irena Furnal
 7. Pisarze Regionu Świętokrzyskiego 4, Seria I, red. Jan Pacławski
 8. Krzysztof Urbański, Rafał Blumenfeld, Słownik historii kieleckich Żydów
 9. Stanisław Wiech, Miasteczka guberni kieleckiej w latach 1870-1914: Zabudowa – rozwój – społeczeństwo
 10. Rocznik Świętokrzyski. Seria A – Nauki Humanistyczne nr 22, red. Wacław Urban
 11. Rocznik Świętokrzyski. Seria B – Nauki Przyrodnicze nr 22, red. Jerzy L. Olszewski
 12. Studia Kieleckie. Seria Historyczna nr 1, red. Daniel Olszewski
 13. Studia Kieleckie. Seria Historyczna nr 2, red. Krzysztof Urbański

1996

 1. Edmund Niziurski: materiały z sesji w 70. rocznicę urodzin, red. Jan Pacławski, Marek Kątny
 2. Ignacy Janowski, Mieczysław Kozłowski, Mirosław Mularczyk, Góra Zamkowa, Chęciny, Zalejowa, Jaskinia „Raj”: przewodnik dydaktyczno-krajoznawczy
 3. Ksiądz Piotr Ściegienny: epoka – dzieło – pokłosie, red. Wiesław Caban
 4. Pisarze Regionu Świętokrzyskiego 5, Seria I, red. Jan Pacławski
 5. Krzysztof Urbański, Kielce w okresie powstania styczniowego
 6. Żydzi wśród chrześcijan w dobie szlacheckiej Rzeczypospolitej, red. Waldemar Kowalski, Jadwiga Muszyńska
 7. Rocznik Świętokrzyski. Seria A – Nauki Humanistyczne nr 23. Metodologiczne i badawcze problemy nauk pedagogicznych, red. Andrzej Bogaj, Andrzej Jopkiewicz
 8. Rocznik Świętokrzyski. Seria B – Nauki Przyrodnicze nr 23, red. Jerzy L. Olszewski
 9. Studia Kieleckie. Seria Geologiczno-Geograficzna nr 1, red. Jerzy L. Olszewski

1997

 1. Auksologia a promocja zdrowia, red. Andrzej Jopkiewicz
 2. Iwona Gralak, Góry Świętokrzyskie w literaturze polskiej
 3. Chęciny: Studia z dziejów miasta XVI-XX wieku, red. Stanisław Wiech
 4. Mikołaj Rej z Nagłowic: sylwetka – twórczość – epoka, red. Maria Garbaczowa
 5. Eugeniusz Morawski, Barwa i zapach mojej ziemi
 6. Pisarze Regionu Świętokrzyskiego 6, Seria I, red. Jan Pacławski
 7. Pisarze Regionu Świętokrzyskiego 7, Seria I, red. Jan Pacławski
 8. Anna Świercz, Wpływ emisji alkalicznej na gleby i bory sosnowe w „Białym Zagłębiu”. Część I
 9. Krzysztof Urbański, System penitencjarny II Rzeczypospolitej a więźniowie polityczni (na przykładzie województwa kieleckiego)
 10. Żeromski na ekranie, red. Jan Pacławski
 11. Rocznik Świętokrzyski. Seria A – Nauki Humanistyczne nr 24. Twórczość i aktywność dzieci i młodzieży, red. Waldemar Dutkiewicz, Irena Pufal-Struzik
 12. Rocznik Świętokrzyski. Seria B – Nauki Przyrodnicze nr 24, red. Jerzy L. Olszewski
 13. Studia Kieleckie. Seria Geologiczno-Geograficzna nr 2, red. Jerzy L. Olszewski
 14. Studia Kieleckie. Seria Filologiczna nr 1, red. Jan Pacławski

1998

 1. Kieleckie Towarzystwo Naukowe 1957-1998, red. Adam Massalski
 2. Motywy religijne w twórczości Henryka Sienkiewicza, red. Lech Ludorowski
 3. Problemy ochrony przestrzeni dolin rzecznych Silnicy i Sufragańca, red. Elżbieta Kupczyk
 4. Pisarze Regionu Świętokrzyskiego 8, Seria I, red. Jan Pacławski
 5. Sienkiewicz i film, red. Lech Ludorowski
 6. Zdrowie dzieci i młodzieży w aspekcie fizycznym, psychicznym, społecznym i duchowym, red. Andrzej Jopkiewicz i Janusz Schejbal
 7. Rocznik Świętokrzyski. Seria A – Nauki Humanistyczne nr 25, red. Wiesław Caban
 8. Rocznik Świętokrzyski. Seria B – Nauki Przyrodnicze nr 25, red. Jerzy L. Olszewski
 9. Studia Kieleckie. Seria Geologiczno-Geograficzna nr 3, red. Jerzy L. Olszewski
 10. Studia Kieleckie. Seria Historyczna nr 3, red. Stanisław Wiech

1999

 1. Armia Krajowa. Okręg Radomsko-Kielecki, red. Adam Massalski, Stanisław Meducki
 2. Granice wolności słowa, red. Grzegorz Miernik
 3. O Gustawie Herlingu-Grudzińskim 3, red. Jan Pacławski
 4. Społeczności małomiasteczkowe w regionie świętokrzyskim (XIX-XX w.), red. Ryszard Kołodziejczyk, Mieczysław Bolesław Markowski
 5. Stefan Czarniecki: żołnierz – obywatel – polityk, red. Waldemar Kowalski
 6. Jerzy Szczepański, Dzieje wodociągów i kanalizacji w Kielcach w latach 1929-1999
 7. Wokół „Syzyfowych prac” (Problemy edukacji wiejskiej w Polsce w XIX i XX wieku),  red. Marta Meducka
 8. Anna Świercz, Wpływ emisji alkalicznej na gleby i bory sosnowe w „Białym Zagłębiu”. Część 2 – dokumentacja
 9. Lech Stępkowski, Kielce Wojewódzkie
 10. Rocznik Świętokrzyski. Seria B – Nauki Przyrodnicze nr 26, red. Jerzy L. Olszewski