Loading...
2000-2009 2022-09-05T15:45:59+02:00

2000

 1. Auksologia a promocja zdrowia, tom 2, red. Andrzej Jopkiewicz
 2. Klasztor na Świętym Krzyżu w polskiej kulturze narodowej, red. Daniela Olszewski, Ryszard Gryz
 3. Machura Bronisław Zbigniew, Zawsze wśród ludzi
 4. Piasecka Renata, Społeczeństwo powiatu jędrzejowskiego w latach 1918-1939
 5. Pisarze Regionu Świętokrzyskiego 9. Seria I, red. Jan Pacławski
 6. Szkice do portretu Bonifacego Miązka, red. Jan Pacławski
 7. Szkice o literaturze XIX i XX wieku, red. Janusz Detka, Marek Kątny
 8. W stulecie „Krzyżaków” Henryka Sienkiewicza, red. Lech Ludorowski, Halina Ludorowska
 9. Rocznik Świętokrzyski. Seria B – Nauki Przyrodnicze nr 27, red. Jerzy L. Olszewski
 10. Studia Kieleckie. Seria Bibliologiczno-Prasoznawcza nr 1, red. Barbara Gierszewska
 11. Studia Kieleckie. Seria Filologiczna nr 2, red. Jan Pacławski
 12. Studia Kieleckie. Seria Geologiczno-Geograficzna nr 4, red. Jerzy L. Olszewski

2001

 1. Bataliony Chłopskie w ocenie współczesnej historiografii, red. Marta Pawlina-Meducka
 2. Jadwiga Barga-Więcławska, Barbara Ichniowska-Korpula, Województwo i gmina w europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000 – Model wdrażania sieci Natura 2000 w regionie świętokrzyskim: materiały do szkolenia ekologicznego pracowników samorządu terytorialnego
 3. Dziesięć lat działania Służby Ochrony Zabytków w Kielcach w latach 1990-2000 w dziedzinie ochrony zabytków regionu, red. Anna Piasecka
 4. Kościół katolicki w Małopolsce w średniowieczu i we wczesnym okresie nowożytnym, red. Waldemar Kowalski, Jadwiga Muszyńska
 5. O  twórczości  Wiesława  Myśliwskiego, red. Jan Pacławski
 6. Społeczeństwo polskie w dobie i wojny światowej i wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku, red. Ryszard Kołodziejczyk
 7. Z kroniki utraconego sąsiedztwa, red. Marta Pawlina-Meducka
 8. Rocznik Świętokrzyski. Seria A – Nauki Humanistyczne, numer 26, red. Adam Massalski
 9. Studia Kieleckie. Seria Filologiczna, numer 3, red. Jan Pacławski

2002

 1. Krzysztof Kamil Baczyński: twórczość – legenda – recepcja, red. Janusz Detka
 2. Inga Jaguś, Lecznictwo ludowe w Królestwie Polskim na przełomie XIX i XX wieku
 3. Parafie gminy Pierzchnica. Zarys dziejów, red. Daniel Olszewski
 4. Pisarze Regionu Świętokrzyskiego 10. Seria I, red. Jan Pacławski
 5. Profesor Wacław Urban – historyk, publicysta, poeta, red. Henryk Suchojad
 6. Wieś polska wobec wyzwań, przełomów i zagrożeń (XIX i XX w.), tom I, red. Marek Przeniosło, Stanisław Wiech
 7. Wielofunkcyjna gospodarka na obszarach wiejskich, red. Wioletta Kamińska
 8. Henryk Stawicki, Architektura krajobrazu w problematyce zrównoważonego rozwoju. Na wybranych obszarach pokopalnianych Kielc oraz innych regionów
 9. Zygmunt Wasilewski: polityk – krytyk – regionalista, red. Marta Meducka
 10. Adam Jachimczyk, Życie kulturalne Kielc 1945-1975
 11. Rocznik Świętokrzyski. Seria A – Nauki Humanistyczne, numer 27, red. Barbara Szabat
 12. Rocznik Świętokrzyski. Seria B – Nauki Przyrodnicze, numer 28, red. Jerzy L. Olszewski
 13. Studia Kieleckie. Seria Bibliologiczno-Prasoznawcza, numer 2, red. Danuta Adamczyk
 14. Monitoring Środowiska Przyrodniczego, zeszyt 3, red. Marek Jóźwiak, Alojzy Kowalkowski

2003

 1. Gombrowicz w regionie świętokrzyskim, tom III, red. Jan Pacławski
 2. Modernizowanie pedeutologii akademickiej, red. Krystyna Duraj-Nowakowa
 3. Opoczno. Studia i szkice z dziejów miasta, red. Marta Meducka
 4. Polacy wobec PRL. Strategie przystosowawcze, red. Grzegorz Miernik
 5. Jerzy Gapys, Postawy społeczno-polityczne ziemiaństwa w latach 1939-1945 (na przykładzie dystryktu radomskiego)
 6. Jerzy Kowalczyk, Adam Massalski, Tomasz Wągrowski, W hołdzie przeszłości 1863-1864. Województwo świętokrzyskie
 7. Rocznik Świętokrzyski. Seria B – Nauki Przyrodnicze, numer 29, red. Jerzy L. Olszewski
 8. Studia Kieleckie. Seria Filologiczna, numer 4, red. Jan Pacławski
 9. Studia Kieleckie. Seria Bibliologiczno-Prasoznawcza, numer 3, red. Jolanta Dzieniakowska, Tomasz Mielczarek
 10. Monitoring Środowiska Przyrodniczego, zeszyt 4, red. Marek Jóźwiak, Alojzy Kowalkowski

2004

 1. Auksologia a promocja zdrowia, tom 3, red. Andrzej Jopkiewicz
 2. Robert Ślęzak, Dekanat włoszczowski (1867-1918). Wybrane zagadnienia przemian społeczno-religijnych
 3. Z dziejów Kielc 1914-1918, red. Urszula Oettingen
 4. Rocznik Świętokrzyski. Seria A – Nauki Humanistyczne, numer 28, red. Janusz Detka, Marta Meducka
 5. Studia Kieleckie. Seria Historyczna, numer 4, red. Elżbieta Słabińska
 6. Monitoring Środowiska Przyrodniczego, zeszyt 5, red. Marek Jóźwiak, Alojzy Kowalkowski

2005

 1. Bodzentyn. Studia z dziejów miasta, red. Krzysztof  Bracha, Beata Wojciechowska
 2. Kielce i kielczanie w XIX i XX wieku, red. Urszula Oettingen
 3. Jan Główka, Kielce – miasto z koroną w herbie
 4. Mikołaj Rej z Nagłowic. W pięćsetną rocznicę urodzin, red. Waldemar Kowalski
 5. O twórczości Edmunda Niziurskiego, red. Marek Kątny, Jan Pacławski
 6. Pisarze Regionu Świętokrzyskiego 2. Seria II, red. Iwona Gralak, Jan Pacławski
 7. Stosunki polsko-ukraińskie w szkolnej edukacji historycznej od XIX do XXI wieku, red. Hanna Wójcik-Łagan
 8. Marta Pieniążek-Samek, Tributum Gratitudinis Reddo. Fundacje artystyczne na terenie Kielc w XVII I XVIII wieku. Studium z historii kultury
 9. Z tradycji i dorobku inteligencji kieleckiej w XIX i XX wieku, red. Marta Meducka
 10. Rocznik Świętokrzyski. Seria A – Nauki Humanistyczne, numer 29, red. Urszula Oettingen
 11. Studia Kieleckie. Seria Filologiczna, numer 5, red. Iwona Gralak, Jan Pacławski
 12. Monitoring Środowiska Przyrodniczego, zeszyt 6, red. Marek Jóźwiak, Alojzy Kowalkowski

2006

 1. Kuratoryjne biblioteki pedagogiczne na Kresach Wschodnich Drugiej Rzeczypospolitej. Wybór źródeł, opr. Jolanta Dzieniakowska
 2. Duchowieństwo polskie w latach niepodległości 1918-1939 i w okresie II wojny światowej, red. Jerzy Gapys, Mieczysław B. Markowski
 3. Kielczanie w życiu miasta i regionu w XIX i XX wieku, red. Urszula Oettingen
 4. 50 lat badań nad starożytnym hutnictwem świętokrzyskim. Archeologia – Metalurgia – Edukacja, red. Szymon Orzechowski, Ireneusz Suliga
 5. W stronę Świętego Krzyża. 50 lat zorganizowanego przewodnictwa turystycznego w Górach Świętokrzyskich, red. Cezary Jastrzębski
 6. Piotr Kardyś, Wiślica w średniowieczu i okresie wczesnonowożytnym. Studia z dziejów miasta
 7. Szkice o literaturze XIX i XX wieku 2, red. Janusz Detka, Jan Pacławski
 8. Studia Kieleckie. Seria Historyczna, numer 5, red. Elżbieta Słabińska
 9. Monitoring Środowiska Przyrodniczego, zeszyt 7, red. Marek Jóźwiak, Alojzy Kowalkowski

2007

 1. Adam Massalski, Stanisław Meducki, Kielce w latach okupacji hitlerowskiej 1939-1945
 2. Szymon Orzechowski, Zaplecze osadnicze i podstawy surowcowe starożytnego hutnictwa świętokrzyskiego
 3. W kręgu dialektów i folkloru, red. Stanisław Cygan
 4. 60 lat tradycji i działalności Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych w Kielcach, red. Jerzy Szczepański
 5. Auksologia a promocja zdrowia, tom 4, red. Andrzej Jopkiewicz
 6. O twórczości Wiesława Myśliwskiego II (w siedemdziesiątą piątą rocznicę urodzin pisarza), red. Jan Pacławski
 7. Z dziejów opactwa świętokrzyskiego, red. Krzysztof Bracha, Marek Derwich
 8. Dialog z rzeczywistością: Literatura. Język. Kultura, red. Zbigniew Trzaskowski
 9. Stanisław Rogala, Tadeusza Konwickiego powroty do Doliny
 10. Studia Kieleckie. Seria Filologiczna, numer 6, red. Jan Pacławski, Iwona Gralak
 11. Monitoring Środowiska Przyrodniczego, zeszyt 8, red. Marek Jóźwiak, Alojzy Kowalkowski

2008

 1. Tomasz Domański, Postawy społeczno-polityczne duchowieństwa diecezji kieleckiej w latach 1864-1914
 2. Lokalne społeczności a konstytucje i uchwały sejmowe. Z dziejów parlamentaryzmu między Wisłą a Pilicą, red. Jadwiga Muszyńska, Jacek Pielas
 3. Społeczeństwo i gospodarka w regionie świętokrzyskim w XIX i XX wieku, red. Urszula Oettingen, Jerzy Szczepański
 4. Aleksandra Lubczyńska, Michał Zborowski (1898-1993). Życie i działalność
 5. Dobroczynność na ziemiach polskich w XIX, XX i na początku XXI wieku, red. Marek Przeniosło
 6. Aleksandra Lubczyńska, Regionalizm kielecki w latach 1918-1939
 7. Rocznik Świętokrzyski. Seria A – Nauki Humanistyczne, numer 30,  red. Grażyna Legutko
 8. Monitoring Środowiska Przyrodniczego, zeszyt 9, red. Marek Jóźwiak

2009

 1. Gombrowicz w regionie świętokrzyskim, tom IV, red. Jan Pacławski, Andrzej Dąbrowski
 2. Barbara Szabat, Kielce i kielczanie w czasie rewolucji 1905-1907 roku
 3. Anita Młynarczyk-Tomczyk, Edukacja historyczna w liceach pedagogicznych w latach 1944-1970. Teoria i praktyka
 4. Sylwia Konarska-Zimnicka, Taniec w Polsce średniowiecznej. Świadectwo źródeł pisanych
 5. Stanisław Cygan, Z gwary świętokrzyskiej. Świat dawnej wsi w relacjach mieszkańców: Pogwarki – Twórczość ludowa – Słowniczek
 6. Społeczeństwo i kultura w regionie świętokrzyskim w XIX i XX wieku, red. Urszula Oettingen, Jerzy Szczepański
 7. Armia Krajowa. Okręg radomsko-kielecki. Materiały z sesji naukowej, red. Adam Massalski, Stanisław Meducki
 8. Perspektywy rozwoju geoparków w regionie świętokrzyskim, red. Wiesław Trela, Zbigniew Złonkiewicz
 9. Józef Gębski, Retrospektywa filmowa. Kielce 4-5 czerwca 2009
 10. Rocznik Świętokrzyski. Seria A – Nauki Humanistyczne, numer 31, red. Piotr Zbróg
 11. Rocznik Świętokrzyski. Seria B –  Nauki Przyrodnicze, numer 30, red. Małgorzata Jóźwiak
 12. Monitoring Środowiska Przyrodniczego, zeszyt 10, red. Marek Jóźwiak